Dla nabywców

Wzory dokumentów do przetargów ograniczonych

Zgodnie z art. 29 ust. 3b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007. Nr 231.poz. 1700
z późn. zm.) Agencja Nieruchomości Rolnych może ograniczyć udział w przetargach ograniczonych do jednej lub kilku kategorii podmiotów wymienionych poniżej:

1.

Rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą lub

2.

Osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, lub

3.

Pracownicy zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub

4.

Rolnicy, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r. sprzedali Skarbowi Państwa nieruchomości niezbędne na cele publiczne, lub

5.

Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych postawionych w stan likwidacji lub upadłości, zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub

6.

Repatrianci w rozumieniu przepisów o repatriacji, przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 6 lat przed dniem przetargu, lub

7.

Spółki prawa handlowego, w których 100% akcji albo udziałów należy do pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

 

Podmioty z każdej z powyższych grup, aby mogły uczestniczyć w przetargu ograniczonym, obowiązane są przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające ich uprawnienia do uczestnictwa w takim przetargu.

Rolnicy indywidualni w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003. Nr 64. poz. 592) (UKUR), zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji UKUR (3 grudnia 2011 r.) byli rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 UKUR
w brzmieniu przed nowelizacją, aby móc uczestniczyć w przetargu ograniczonym zobowiązani są do złożenia wypełnionych oświadczeń A, B, C i D.

Osoby spełniające warunki uznania za rolnika indywidualnego określone w UKUR w brzmieniu obecnie obowiązującym, zobowiązane są złożyć stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich warunków wg aktualnych zasad określonych w UKUR i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2012 r. poz. 109): oświadczenia 1, 1A, 2.

Osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego i w/w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów tej ustawy, zobowiązane są złożyć stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich tych warunków wg aktualnych zasad określonych w UKUR w tym oświadczenie, iż nie posiadają gospodarstwa rolnego w rozumieniu UKUR oraz wypełnione oświadczenie 2. 

Definicja rolnika obowiązująca do dnia 02.12.2011r.

Definicja rolnika obowiązująca obecnie

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha, prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne, posiadającą kwalifikacje rolnicze, zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

1.      Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne,   jeżeli podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

2.      Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli:

a) uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub  wykształcenie średnie lub wyższe, lub

b)      osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała
w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat.

Za rolnika indywidualnego, uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości   rolnych,  których  łączna  powierzchnia  użytków  rolnych nie przekracza 300 ha,  posiadającą  kwalifikacje  olnicze  oraz  co  najmniej od 5  lat   zamieszkałą   w   gminie,  na obszarze której  jest  położona  jedna  z  nieruchomości   rolnych   wchodzących   w  skład   gospodarstwa   rolnego  i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

1.      Uważa się, że osoba fizyczna:

1)      osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:

a)      pracuje w tym gospodarstwie,

b)   podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie; 

2)      posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

a)   wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

b)   tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej
i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

c)   wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze
i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

d)   wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy
w rolnictwie. 

2.   Za staż pracy, o którym mowa w ust. 2, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:

1)      podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

2)      prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub

3)     była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy
o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

4)     wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej
w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub

5)   odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

 

1.  Wzór oświadczenia A SPRZED NOWELIZACJI,

2.   Wzór oświadczenia B SPRZED NOWELIZACJI,

3.   Wzór oświadczenia C SPRZED NOWELIZACJI,

   4. Wzór oświadczenia D SPRZED NOWELIZACJI,

 

1.  Wzór oświadczenia 1 PO NOWELIZACJI,

2.  Wzór oświadczenia 1A PO NOWELIZACJI,

         3. Wzór oświadczenia 2 PO NOWELIZACJI,

 

 

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker