Dla nabywców

Wzór wniosku o obniżenie/umorzenie czynszu dzierżawnego

Zgodnie z art. 700 kodeksu cywilnego „Jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy”.
Stosownie do wymienionego przepisu do okoliczności uzasadniających roszczenie o obniżenie czynszu należą zdarzenia, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby. Są to przede wszystkim zdarzenia wynikające z negatywnego działania sił przyrody, na które dzierżawca przy dołożeniu należytej staranności nie mógł mieć wpływu, takie jak: huragan, gradobicie, pożar albo którym nie mógł w żaden sposób zapobiec np. powódź, susza, wymarznięcie.
Wystąpienie niekorzystnych zjawisk przyrodniczych, może być również w myśl § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 01.08.2003 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. Nr 140, poz. 1349), podstawą do umorzenia części lub całości czynszu dzierżawnego. Zgodnie z zasadą przyjętą w Agencji, jeśli strata jest równa bądź przekracza dwukrotność obniżki udzielonej na podstawie art. 700 K.c., Agencja może w formie umowy zawartej z dzierżawcą, umorzyć czynsz o połowę zastosowanej obniżki, pod warunkiem że dzierżawca:

  • nie ma żadnych zaległych płatności z tytułu jakichkolwiek umów zawartych z Agencją,
  • uiści w terminie nieumorzoną część czynszu.

Wniosek dzierżawcy o udzielenie pomocy powinien być złożony we właściwym oddziale terenowym ANR w formie pisemnej, odpowiednio uzasadniony i udokumentowany. Dokumenty jakie należy złączyć do wniosku zostały wymienione we wzorze wniosku.

Wzor_wniosku_o_obnizenie_umorzenie_czynszu_dzierzawnego.doc
Wzor_wniosku_o_obnizenie_umorzenie_czynszu_dzierzawnego.pdf

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker