Najnowsze wiadomości z portalu ANR Najnowsze wiadomości z portalu ANR
W Szczecinie obradował Zespół ds. Obrotu Ziemią

31 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się spotkanie Prezesa ANR Waldemara Humięckiego z członkami Zespołu ds. Obrotu Ziemią przy Radzie Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność'', dyrekcją szczecińskiego oddziału Agencji, przedstawicielami Rady Społecznej oraz liderami zachodniopomorskich organizacji rolniczych.

Spotkanie zdominowała tematyka związana z uchwaloną w kwietniu ub. roku ustawą o wstrzymaniu sprzedaży ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W trakcie swojego wystąpienia Prezes ANR Waldemar Humięcki ocenił, że ustawa spełnia oczekiwania polskich rolników. Od blisko roku długoletnia dzierżawa jest podstawową formą zagospodarowania państwowych gruntów, a wysokość czynszu nie jest już czynnikiem decydującym przy wyborze oferty. 

Obradujący zauważyli, że przetargi ofertowe są dużą szansą przede wszystkim dla młodych rolników oraz dla tych, którzy nie mieli dotychczas możliwości powiększenia swoich gospodarstw. Potwierdzają to dane zaprezentowane przez dyrektorów OT ANR w Szczecinie, uzyskane w efekcie analizy wyników przetargów przeprowadzonych w 2016 r. Dla przykładu w przetargach przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2016 r. osoby, które nie ukończyły 40 roku życia („młodzi rolnicy”) wydzierżawiły w sumie 82% powierzchni wszystkich gruntów wystawionych do przetargów. W roku bieżącym OT ANR w Szczecinie zamierza przeznaczyć do zagospodarowania poprzez dzierżawę blisko 16 tysięcy hektarów.
Wprowadzone zmiany w ustawie o obrocie ziemią pozytywnie ocenił Edward Kosmal, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Pomorza Zachodniego. Zdaniem przewodniczącego udało się w znacznym stopniu wyeliminować problem tzw. ”słupów”, i choć niektóre przepisy wymagają jeszcze pewnego dopracowania, to nowa ustawa, uwzględniająca postulaty rolników, przyniosła zamierzony efekt.

W trakcie blisko trzygodzinnych rozmów dokonano również oceny funkcjonowania Rad Społecznych działających przy Oddziałach Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych. Uznano, że ich funkcjonowanie zdecydowanie zwiększa transparentność procesu gospodarowania gruntami rolnymi z Zasobu WRSP.
Omówiono także kryteria obowiązujące przy przetargach ograniczonych na dzierżawę w poszczególnych województwach. Poruszono kwestie związane z bezumownym użytkowaniem nieruchomości oraz  umowami dzierżaw, z których dzierżawcy nie wyłączyli 30 %, zgodnie z zapisami ustawy z 16 września 2011 r.

Ostatnią część dyskusji podsumowała Anna Zając-Plezia, Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR. Stwierdziła, że na tle innych krajów europejskich nowa ustawa może wydawać się restrykcyjna,  ale z drugiej strony proces rozdysponowania gruntów odbywa się teraz pod rzeczywistą kontrolą rolników. – W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wprowadziliśmy szereg rozwiązań ułatwiających współpracę Agencji z rolnikami, a do wielu spraw podchodzimy indywidualnie – dodała Anna Zając-Plezia.

W spotkaniu Zespołu ds. Obrotu Ziemią przy Radzie Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ uczestniczyli również zaproszeni przedstawiciele NSZZ Solidarność RI z Dolnego Śląska i Opolszczyzny, którzy bardzo pozytywnie ocenili kryteria do przetargów ofertowych, wypracowane przez Radę Społeczną przy ANR OT w Szczecinie.

OT w Szczecinie
 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker