Przetargi

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.7.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowy Młyn nr 3 gmina Świecie n/Osą powiat grudziądzki. Działka nr 71/2, nr inwentarzowy budynku 46/1497. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 28 kwietnia 2017 roku i opublikowane pod numerem 76354 - 2017. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 15 maja 2017 do godz. 11.

Postępowanie nr BY.SOP.250.6.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont budynku garażowego ANR, zlokalizowanego w miejscowości Łysomice, gmina Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie" Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 6 kwietnia 2017 roku i opublikowane pod numerem 60751 - 2017 Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 21 kwietnia 2017 roku do godz. 9:00

Gdańsk

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Gintro 2b/2 gm. Stary Targ i Boręty Drugie 68c/2 gm. Lichnowy

Postępowanie nr SOP-250-12/17. Termin składania ofert do dnia 11 maja 2017 r do godz. 10:00

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji budynku biurowego oraz rozbudowę parkingu przy ANR SZGZ w Słupsku, ul. 3 Maja 44

Postępowanie nr SOP-250-11/17. Termin składania ofert do dnia 08 maja 2017 r. do godz. 11:00

Gorzów wlkp.

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.8.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku, postępowanie nr GO.SOP.250.8.2017. Termin składania ofert do 28.04.2017r. godz. 9:00

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.7.2017

Postępowanie nr GO.SOP.250.7.2017. Termin składania ofert do 21.04.2017r. godz 9:00

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.4.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku. Postępowanie nr GO.SOP.250.4.2017, UWAGA zmiana terminu składania ofert do 15.03.2017r. godz 9:00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.05.2017

Roboty remontowo-budowlane polegające na remoncie obiektów w m. Biały Bór ul. Dworcowa 24 na dz. 4/20 i 4/1 – powiat szczecinecki. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.05.2017

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie LU.SOP.250.4.2017

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 15 maja 2017 roku o godzinie 10:50.

Usługi geodezyjne - postępowanie znak: LU.SOP.250.3.2017

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi geodezyjne na nieruchomościach pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2017 o godz. 10:50.

Olsztyn

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego na budowie sieci wodociagowej Zakrzewiec - Maciejewo z przyłączami w Maciejewie.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - nr postępowania OL.SOP.250.15.2017.BM. Termin składania ofert upływa w dniu 21.04.2017 r. o godz. 8,30. UWAGA! Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 18.04.2017 r. Uwaga: Protokół z otwarcia ofert

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie. Termin składania ofert upływa w dniu 21.04.2017 r. o godz. 08:30 Uwaga: Protokół z otwarcia ofert z 21.04.2017 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieprz i Gubławki, gm. Zalewo.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Nr postępowania OL.SOP.250.10.2017.BM. Termin składania ofert upływa w dniu 26.04.2017 r. o godz. 9,00 Uwaga: Pytania i odpowiedzi z dnia 21.04.2017 Uwaga: Protokół z otwarcia ofert w dniu 26.04.2017 r.

Budowa sieci wodociągowej na trasie Zakrzewiec-Maciejewo, gm. Braniewo

Budowa sieci wodociągowej na trasie Zakrzewiec-Maciejewo, gm. Braniewo. Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2017 r. o godz. 08:30

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Maciejewo-Lipowina, gm. Braniewo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Maciejewo-Lipowina, gm. Braniewo. Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2017 r. o godz. 08:30. UWAGA! Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 19.04.2017 r.

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.28. 2017.U. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych.

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.25.2017.U. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Prace geodezyjne – 4 zadania częściowe.

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.23.2017.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.21.2017.U. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.13.2017.U

Poznań

uporządkowanie pustostanów - postępowanie nr 016/POZ/19/2017

Uporządkowanie pustostanów - postępowanie nr 016/POZ/19/2017. Zamówienie zostało podzielone na 7 części.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/17/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/17/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/15/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/15/2017

Szczecin

„Remont dachu budynku dworu zlokalizowanego na działce 71/11 w miejscowości Skrzynka gm. Lipiany". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.14.2017.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 5.225.000 euro. Termin składania ofert 10.05.2017 r. godz. 10:00. termin otwarcia ofert 10.05.2017 r. godz. 10:30.

Wrocław

Zielona góra

Usługi geodezyjne - GOZG.SOP.250.12.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin składania ofert: 10.05.2017 r.

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.11.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin składania ofert: 08.05.2017 r.

Wycena kosztów przywrócenia do użytkowania obiektów - GOZG.SOP.250.10.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 18.04.2017 r.

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.9.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 14.04.2017 r.

Informacje o wyborze oferty

Bydgoszcz

Postępowanie znak BY.SOP.250.6.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont budynku garażowego ANR, zlokalizowanego w miejscowości Łysomice, gmina Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie" Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 6 kwietnia 2017 roku i opublikowane pod numerem 60751 - 2017

Postępowanie nr BY.SOP.250.4.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 5 zadań.

Postępowanie nr BY.SOP.250.3.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 11 zadań"

Gorzów wlkp.

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.4.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku - postępowanie nr GO.SOP.250.4.2017

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak: LU.SOP.0160.3.2016

„Usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego"

Olsztyn

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - dopuszczono składanie ofert częściowych - 3 części Nr postepowania OL.SOP.250.12.2017.SB

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zlokalizowanych w terenie biur SZGZ ANR OT w Olsztyni'e, ul. GHłowackiego 6.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - zadanie zostało podzielone na 6 części. Nr postępowania: OL.SOP.250.7.2017.BM

Opole

Poznań

usługi kominiarskie - postepowanie nr 016/POZ/16/2017

Usługi kominiarskie - postepowanie nr 016/POZ/16/2017. Zamówienie zostało podzielone na 18 części.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/9/2017

Wyniki postępowania na usługi geodezyjne.

Wycena nieruchomości - 016/POZ/4/2017

Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wycen, związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sekcji Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu

Szczecin

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.250.27.2017

Przedmiot 1–Rozbiórka budynku gospodarczego z zabezpieczeniem ściany szczytowej budynku mieszkalnego w Ramułtowicach dz. 234/6 AM 2 gm. Kostomłoty. Przedmiot 2–Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych położonych w miejscowości Świebodów dz. 161/4 gm. Krośnice Przedmiot 3–Rozbiórka silosu dwukomorowego dz. 75/15 obręb Przybków, miasto Legnica

WR.SOP.250.29.2017 Wycena nieruchomości - postępowanie cząstkowe P4

Powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.90.2016

Ubezpieczenie mienia i OC Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.51.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi koszenia okrywy roślinnej wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu na gruntach, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - przedmiot 4

Zielona góra

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.9.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i toaletowych na potrzeby BP ANR

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i toaletowych na potrzeby BP ANR.

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.250.1.2017

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości - postępowanie nr GO.SOP.250.1.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.5.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie nr GO.SOP.250.5.2017

Usługi w zakresie ochrony mienia GO.SOP.250.6.2017

Usługi w zakresie ochrony mienia - postępowanie nr GO.SOP.250.6.2017

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.250.3.2017

Usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. lubuskiego będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp oraz innych wycen wskazanych przez Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. w okresie 11 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych

Olsztyn

Wykonywanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku

Wykonywanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/6/2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi geodezyjne

Suwałki

Szczecin

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu gryfickiego i kamieńskiego województwa zachodniopomorskiego – Przetarg nr 1 na 2017 r." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.2.2017.

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu gryfickiego i kamieńskiego województwa zachodniopomorskiego –...

Warszawa

Określenie wartości rynkowej nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie: ZP/2501/2017. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest większa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.72.2016

Dostawa samochodów osobowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Informacje o unieważnieniu postępowania

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.21.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 14 zadań"

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.250.2.2017

Usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. lubuskiego będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp oraz innych wycen wskazanych przez Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. w okresie 11 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych

Olsztyn

Pełnienie funkcji Inwestora Zastepczego na budowie sieci wodociagowej Zakrzewiec - Maciejewo z przyłaczami w Maciejewie.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Nr postępowania OL.SOP.250.15.2017.BM

Remont 9 lokali mieszkalnych w gminie Biskupiec w miejscowości: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki

Remont 9 lokali mieszkalnych w gminie Biskupiec w miejscowości: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki

Budowa odcinka drogi ul. Targowej w Kętrzynie

Budowa odcinka drogi ul. Targowej w Kętrzynie

Poznań

usługi kominiarskie - postępowanie nr 016/POZ/16/2017

Usługi kominiarskie - postępowanie nr 016/POZ/16/2017. Zamówienie zostało podzielone na 18 części.

Szczecin

„Ochrona nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.8.2017.

„Ochrona nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania...

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker