Przetargi

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.4.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 12 zadań.

Postępowanie nr BY.SOP.016.3.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego oraz budowa zbiornika na ścieki w miejscowości Brudnowo nr 15a, gmina Waganiec, powiat aleksandrowski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP w dniu 23 marca 2016 roku i opublikowane pod numerem 66222-2016. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 7 kwietnia 2016 roku do godziny 11:00.

Gdańsk

Usługa dozoru i bezpośredniej ochrony fizycznej w miejscowości Kiełpinek, gmina Człuchów powiat człuchowski

Postępowanie nr SOP-0160-11/16. Termin składania ofert do dnia 9 maja 2016 r. do godz. 10:00

Rozbiórka obiektów budowlanych znajdujących się na terenie powiatu: bytowskiego, człuchowskiego, puckiego, słupskiego, sztumskiego

Postępowanie nr SOP-0160-10/16. Termin składania ofert do dnia 09 maja 2016 r. do godz. 11:00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.1.2016

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli (zawierających azbest) położonych w miejscowości Drozdowo, gmina Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 3/42 i 3/47 obręb Drozdowo. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.1.2016

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak: LU.SOP.0160.1.2016

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usług w zakresie wykonania wycen nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego. Termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2016 roku o godz. 10:50.

Olsztyn

Nadzór inwestorski nad remontem 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta

Nadzór inwestorski nad remontem 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta. Termin składania ofert upływa w dniu 18.04.2016 r. o godz. 8:30

Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budową sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg

Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budową sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg. Termin składania ofert upływa w dniu 18.04.2016 r. o godz. 8:30

Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią na odcinku Zgoda-Gronowo oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Rusy

Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią na odcinku Zgoda-Gronowo oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Rusy. Termin składania ofert upływa w dniu 18.04.2016 r. o godz. 8:30

Budowa sieci wodociagowej z Barczewskiego Dworu do Marun, Szynowa i Tęgut z przyłączami do odbiorców w tych miejscowościac. gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 5 225 000 euro. Nr postępowania: OL.SOP.0160.12.2016 Termin składania ofert upływa w dniu 22.04.2016 r. o godz. 8,30. Uwaga zmiana terminu składania ofert Termin składania ofert upływa w dniu 04.05.2016 o godz. 8,30 uwaga Protokół z otwarcia ofert w dniu 04.05.2016

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administrowaniu ANR OT Olsztyn

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administrowaniu ANR OT Olsztyn. Termin składania ofert upływa w dniu 13.04.2016 r. o godz. 8:30

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg. UWAGA! Zmieniono termin składania ofert na dzień 09.03.2016 r. do godz. 8:30 Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 26.02.2016 r.

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/14/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/14/2016

Warszawa

Określenie wartości rynkowej nieruchomości

Zamówienie ZP/0160/3/2016. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 135 000 euro. Zmiana terminu składania ofert na dzień: 09.05.2016r. godz. 11:00

Wrocław

WR.SOP.0160.27.2016 Zabezpieczenie ruin pałacu posadowionego na działce nr 223/3 w miejscowości Stare Rochowice oraz remont dachów budynków mieszkalnych nr 16 i 19 w miejscowości Turów

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 17.05.2016 r. godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 17.05.2016 r. godz. 11:15

WR.SOP.0160.28.2016 Przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych w uprawie szparagów znajdującej się na działce nr 3/1 obręb Goszczyna, gmina Domaniów, powiat oławski

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 09-05-2016 do godz.9:00 Otwarcie ofert dnia 09-05-2016 o godz.9:15

WR.SOP.0160.24.2016 Usługi rozdysponowania, utrzymania i zarządzania mieniem związanym z gospodarką mieszkaniową, wchodzącą skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

UWAGA!!!!! Zmiana terminu składania ofert!!!!! - Nowy termin składania ofert: 10.05.2016 r. godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 10.05.2016 r. godz. 11:15

WR.SOP.0160.20.2016 Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach ANT OT Wrocław

UWAGA!!!!!! Zmiana terminu składania ofert!!!!!!!! Nowy termin składania ofert - do dnia 17-05-2016r. do godz.11:00 Otwarcie ofert dnia 17-05-2016r. o godz.11:15

Ogłoszenia o wyborze oferty

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.12.16

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.12.16

Olsztyn

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią na odcinku Zgoda-Gronowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Rusy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią na odcinku Zgoda-Gronowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Rusy

Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych w Mrągowie, ul. Krótka 3

Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych w Mrągowie, ul. Krótka 3

Wykonanie rozbiórki 2-ch obiektów budowlanych w m. Ryn, gm. Ostróda

Wykonanie rozbiórki 2-ch obiektów budowlanych w m. Ryn, gm. Ostróda

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg

Nadzór inwestorski nad remontem 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta

Nadzór inwestorski nad remontem 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/8/2016

Roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/8/2016. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.10.IIcz-8.15

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: przemyskiego, M. Przemyśl, jarosławskiego, M. Jarosław, przeworskiego, lubaczowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 4.08.2015 r.

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego

Zamówienie ZP/0160/2/2016. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 135 000 euro.

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.23.2016

„Usługi w zakresie doradztwa geodezyjnego i kartograficznego" WR.SOP.0160.23.2016

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.22.2016

Roboty remontowo budowlane w budynku mieszkalnym nr 9B i 9C w miejscowości Moskorzyn, gmina Polkowice oraz przebudowa budynku gospodarczego z wydzieleniem trzech komórek lokatorskich Legnicy przy ul. Działkowej 16

WR.SOP.0160.18.2016 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - WR.SOP.0160.18.2016 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.3.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego oraz budowa zbiornika na ścieki w miejscowości Brudnowo nr 15a, gmina Waganiec, powiat aleksandrowski"

Gdańsk

Olsztyn

Wykonanie rozbiórki budynku chlewni w m. Jankowo, gm. Rychliki.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/7/2016

Roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/7/2016. Zamówienie zostało podzielone na 6 części.

dokumentacje projektowo - kosztorysowe - postępowanie nr 016/POZ/10/2016

Dokumentacje projektowo - kosztorysowe - postępowanie nr 016/POZ/10/2016. Zamówienie zostało podzielone na 10 części.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu WR.SOP.0160.15.2016

WR.SOP.0160.15.2016 – Roboty rozbiórkowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.16.2016

Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu WR.SOP.0160.19.2016

WR.SOP.0160.19.2016 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu WR.SOP.0160.23.2016

WR.SOP.0160.23.2016 – Usługi w zakresie doradztwa geodezyjnego i kartograficznego

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Gdańsk

Usługi wycen nieruchomości położonych na terenie województwa pomorskiego

Postępowanie nr SOP-0160-9/16 - dot. części 1 - zadanie 1

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego

Zamówienie ZP/0160/2/2016. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 135 000 euro.

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Zamówienie nr: ZP/0160/10/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker