Przetargi

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.21.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi związane ze stałym całodobowym monitoringiem wraz z konserwacją systemów ochrony budynku biurowego ANR przy ulicy Toruńskiej 10 w Łysomicach (87-148 Łysomice) a także ochroną obiektu wraz z przyległą infrastrukturą w dni wolne od pracy i święta w latach 2015-2016. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 12.12.2014 roku i opublikowane pod numerem 408126 - 2014. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył do dnia 22.12.2014 roku do godziny 9:00. Termin otwarcia ofert 22.12.2014 o godz. 9:30. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Postepowanie nr BY.SOP.016.20.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są:Usługi związane ze stałą całodobową ochroną i dozorem mienia i osób, zabezpieczeniem, monitoringiem wraz z konserwacją systemów ochrony" z uwzględnieniem podziału na części – 3 zadania. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 2 grudnia 2014 roku i opublikowane pod numerem 395612-2014. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Postepowanie nr BY.SOP.016.19.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:"Remont budynku, wymiana pokrycia dachowego i części konstrukcji oraz naprawa stropu w budynku wielorodzinnym w miejscowości Stępka nr 19 gmina Lubień Kujawski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 17 października 2014 roku i opublikowane pod numerem 346486 - 2014. "Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 3 listopada 2014 roku do godziny 10:00.

Postępowanie nr BY.SOP.016.17.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 31 zadań. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 13 października 2014 i opublikowane pod numerem. 338994-2014 Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 22 października 2014 roku do godziny 12:00

Postepowanie nr BY.SOP.016.15.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: :Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego w miejscowości Wichulec nr 19, gmina Bobrowo, powiat brodnicki. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 3 października 2014 roku pod numerem 328272-2014. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 20 października 2014 do godziny 12:00.

Gdańsk

Wykonanie ogrodzenia i roboty porządkowe na Cmentarzu Mennonickim w miejscowości Stawiec gm. Nowy Dwór Gdański

Postępowanie nr SOP-0160-52/14. Termin składania ofert do dnia 12 stycznia 2015r. do godziny 11:00.

"Usługi wyceny nieruchomości znajdujących się w granicach powiatu człuchowskiego w I półroczu 2015 r."

Postępowanie nr SOP-0160-55/14. Termin składania ofert do dnia 29.12.2014 r. do godz. 11:00

Usługi geodezyjno-kartograficzne na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu WRSP w I pólroczu 2015 r.

Postępowanie nr SOP-0160-54/14. Termin składania ofert do dnia 27 stycznia 2015r do godz. 11:00

Publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących działalności OT ANR w Gdańsku w prasie codziennej o regionalnym oraz ogólnopolskim zasięgu sprzedaży w roku 2015

Postępowanie nr SOP-0160-53/14. termin składania ofert do dnia 22 grudnia 2014 r. do godz. 11:00.

Gorzów wlkp.

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.1.14

Usługi geodezyjne Składanie ofert do 31.12.14r. do godz. 9.00

Wycena nieruchomości Go.SOP.016.2.14.15

Wycena nieruchomości Składanie ofert do 30.12.14r. do godz. 9.00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.13.2014

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą) Postępowanie nr SZKO.SOP.016.13.2014 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 24.12.2014 godz. 10:00

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/87/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/87/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/84/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 10 zadań częściowych.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/78/2014

Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wyceny nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z terenu województwa wielkopolskiego, dla potrzeb zbycia związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sekcji Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/79/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/79/2014

Szczecin

Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu regionalnym dla ANR OT w Szczecinie w 2015 roku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert dnia 29.12.2014 godz.09.00. Termin otwarcia ofert - dnia 29.12.2014 godz. 09.30.

Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim dla ANR OT w Szczecinie w 2015 roku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert dnia 24.12.2014 godz.08.00. Termin otwarcia ofert - dnia 24.12.2014 godz. 08.30.

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w 2015 roku". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.26.2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej ponizej kowty 134 tys euro. Termin składania ofert 24.12.2014 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 24.12.2014 r. godz. 10:30.

„Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno – biurowych oraz innych obiektów położonych na terenie Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie" Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.22.2014

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczajacej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 134.000 euro. Termin składania ofert 05.01.2015 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 05.01.2015 r. godz. 10:30.

Wrocław

WR.SOP.0160.123.2014 Wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jeleniej Górze przy ul. Strumykowej 2B

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 09-01-2015r. do godziny 11:00 Otwarcie ofert dnia 09-01-2015r. o godzinie 11:15

WR.SOP.0160.119.2014 Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 12 grudnia 2014 r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 12 grudnia 2014 r. godz. 10:15

WR.SOP.0160.118.2014 Usługi ochrony całodobowej osób i mienia oraz dozoru obiektów Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 08.01.2015 r. do godz. 12:00 Termin otwarcia ofert: 08.01.2015 r. godz. 12:15

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Dostawa przełączników sieciowych wraz z osprzętem do Biura Prezesa ANR

Dostawa przełączników sieciowych wraz z osprzętem do Biura Prezesa ANR

Dostawa przełączników sieciowych wraz z osprzętem do Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa przełączników sieciowych wraz z osprzętem do Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.20.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są:Usługi związane ze stałą całodobową ochroną i dozorem mienia i osób, zabezpieczeniem, monitoringiem wraz z konserwacją systemów ochrony" z uwzględnieniem podziału na części – 3 zadania. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 2 grudnia 2014 roku i opublikowane pod numerem 395612-2014. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Ochrona mienia GO.SOP.016.62.14. Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty na zadanie nr 6- powiat świebodziński

Ochrona mienia GO.SOP.016.62.14. Ogłosznie o ponownym wyborze oferty - zadanie nr 6

Wycinka drzew GO.SOP.016.64.14

Wycinka drzew GO.SOP.016.64.14 Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty

Olsztyn

Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w 2015 roku

Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w 2015 roku

Dostawa sprzętu komputerowego dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Dostawa sprzętu komputerowego dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Remont nawierzchni drogi Tolko - Borki, gmina Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Opole

Poznań

usługi pocztowe - postępowanie nr 016/POZ/82/2014

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/20/2014

Wyniki postępowania w zakresie części 7.

usługi wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/74/2014

Usługi wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/74/2014. Postępowanie obejmowało 14 zadań częściowych.

Dostawa węgla orzech, eko groszku, miału węglowego i oleju opałowego - postępowanie nr 016/POZ/85/2014

Dostawa węgla orzech, eko groszku, miału węglowego i oleju opałowego - postępowanie nr 016/POZ/85/2014 ...

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/73/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/73/2014

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.IVcz-6.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: krakowskiego, M. Kraków, tarnowskiego, M. Tarnów, bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, wielickiego, dąbrowskiego, gorlickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, limanowskiego, myślenickiego, wadowickiego, miechowskiego, suskiego, nowosądeckiego, M. Nowy Sącz, nowotarskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.Icz-6.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: jasielskiego, leskiego, krośnieńskiego, M. Krosno, sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.IIcz-10.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: przemyskiego, M. Przemyśl, jarosławskiego, M. Jarosław, przeworskiego, lubaczowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.VIcz-4.14

Wycena nieruchomości zorganizowanych z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Suwałki

Dostawa i uruchomienie serwera wraz z urządzeniem archiwizującym do Filii Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach. Postępowanie OLSU.SOP.0165.10.2014

Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach zawiadamia o wyborze oferty.

Warszawa

Określenie wartości rynkowej nieruchomości, wartości rynkowej nakładów inwestycyjnych poniesionych w gospodarstwie rolnym lub na obiekcie stawowym, a także wykonanie ekspertyz lub opisów stanu technicznego budynków i budowli

Zamówienie nr: ZP/0160/10/204. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Usługi publikacji ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej WR.SOP.0160.121.2014

Powiadomienie o wyniku postępowania na usługi publikacji ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej WR.SOP.0160.121.2014

17/14 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 5 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.120.2014

Program ubezpieczeń majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

16/14 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 5 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

13/14 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 8 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

8/2014 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 8 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zielona góra

Świadczenie usługi w zakresie dozoru oraz ochrony mienia i osób obiektów biurowych zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Grabiku, Lubsku, Popęszycach, Sławie

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.38.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 23.12.2014 r.

Świadczenie usługi w zakresie dozoru oraz ochrony mienia zasobu zlokalizowanych w następujących gminach: Gubin, Lubsko, Jasień, Żary, Trzebiel, Żagań, Szprotawa

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.37.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 22.12.2014 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa ANR w systemie bezgotówkowym

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2015

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2015

Gdańsk

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.B.14.26 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.B.14.26 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.A.14.27 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.A.14.27 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.B.14.28 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.B.14.28 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.A.14.29 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.A.14.29 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.B.14.30 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.B.14.30 cz

Olsztyn

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach ZWRSP, którymi dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach ZWRSP, którymi dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego

Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w 11 budynkach ANR OT w Olsztynie, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2015 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - nr postępowania OL.SOP.0160.64.2014

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/67/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/67/2014

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa 016/POZ/80/2014

Opracowanie ekspertyzy technicznej nośności stropu nad piwnicą pomieszczenia przeznaczonego na przyszłe archiwum oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (wraz z pozwoleniami) wzmocnienia przedmiotowego stropu w budynku ANR przy ul. Fredry 12 w Poznaniu.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/68/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/68/2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia załącznik -...

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/71/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/71/2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia załącznik -...

Warszawa

Wykonanie usługi ochrony

Zamówienie nr: ZP/0160/12/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Dostawa sprzętu komputerowego WR.SOP.0160.101.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr WR.SOP.0160.101.2014 na dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.112.2014

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Dostawa sprzętu komputerowego WR.SOP.0160.115.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Usługi geodezyjne WR.SOP.0160.111.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości wskazanych w załącznikach do SIWZ, zleconych w październiku 2014 roku, na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.36.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Gdańsk

Usługi wycen nieruchomości znajdujących się w Zasobie ANR OT Gdańsk w I pólroczu 2015r

Postępowanie nr SOP-0160-45/14 - dot. części 1 postępowania

Opole

Poznań

Dostawa sprzętu komputerowego - postępowanie 016/POZ/81/2014

Unieważnienie w zakresie części 1

usługi wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/74/2014

Usługi wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/74/2014. Postępowanie obejmowało 14 zadań częściowych.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/73/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/73/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/20/2014

Unieważnienie postępowania w zakresie części 20.

Zielona góra

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla OT ANR w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze w latach 2015-2016

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.39.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Ogłoszenia archiwalne

Przetargi

Ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker