Przetargi

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.14.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego (byłego pałacu) w miejscowości Słuchaj 9, gmina Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński. Ogłoszenie o zamówieniu zostalo opublikowane w BZP pod numerem 249420-2014 w dniu 25 lipca 2014 roku. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 11 sierpnia 2014 do godziny 14:00

Postepowanie nr BY.SOP.016.13.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego (byłego pałacu) w miejscowości Wielgie nr 80, gmina Zbójno, powiat golubsko-dobrzyński. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 25.07.2014 roku pod numerem 249446-2014. Termin składania ofert zostal wyznaczony na dzień 11 sierpnia 2014 roku do godziny 13:00

Postepowanie nr BY.SOP.016.12.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: :Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego w miejscowości Wichulec nr 13, gmina Bobrowo, powiat brodnicki. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 25 lipca 2014 roku pod numerem 249438-2014Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 11 sierpnia 2014 do godziny 12:00.

Postepowanie nr BY.SOP.016.11.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 14 zadań. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 25 lipca 2014 roku pod numerem: 248892 - 2014. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 11 sierpnia 2014 roku do godziny 9:00

Gdańsk

„Rozbiórka obiektów budowlanych położonych na terenie powiatów: starogardzki, lęborski, człuchowski, bytowski i gdański"

Postępowanie nr SOP-0160-27/14.Termin składania ofert do dnia 13.08.2014 r. do godz. 11:00

Ubezpieczenie komunikacyjne OT ANR w Gdańsku

Postępowanie nr SOP-0160-26/14 prowadzone w trybie przetargu ograniczonego.

Zamowienia na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zaproszenia do składania ofert na zamówienia udzielane na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowień publicznych w zakładce INNE OGŁOSZENIA - Zapytania oferowe

Gorzów wlkp.

Likwidacja nielegalnego wysypiska odpadów GO.SOP.016.39.14

Likwidacja nielehalnego wysypiska odpadów Składanie ofert do 8.08.14r. do godz. 9.00

Prace agrotechniczne GO.SOP.016.40.14

Prace agrotechniczne Składanie ofert do 7.08.14r. do godz. 9.00

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak LU.SOP.0160.6.2014

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego - postępowanie znak LU.SOP.0160.6.2014. Termin składania ofert upływa dnia 4 sierpnia 2014 o godzinie 9:50.

Olsztyn

Wycena majątku będącego w Zasobie WRSP, którym dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w 2015 r.

Przetarg nieograniczony na usługi - wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert upływa w dniu 01.09.2014 r. o godz. 8,30.

Wycena majątku będącego w Zasobie WRSP, którym dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, olsztyńskiego i ełckiego w 2015 r.

Przetarg nieograniczony na usługi - wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert upływa w dniu 01.09.2014 r. o godz. 8,30.

Wycena majatku będącego w Zasobie WRSP, którym dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu elbląskiego i braniewskiego w 2015 r.

Przetarg nieograniczony na usługi - wartość szacunkowa przekracza równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert upływa w dniu 01.09.2014 o godz. 8,30

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.II.82.2014.U

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/63/2014

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej od skrzynki gazowej do kotła oraz remont kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania budynku dworu w Trzebawiu.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/60/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/60/2014

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/61/2014

Wykonanie robót rozbiórkowych budynków i budowli usytuowanych w msc. Chwalibogowo, gm. Września (dz. nr; 121/6, 98/4).

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/59/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 17 zadań częściowych.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/56/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/56/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/57/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 19 zadań częściowych.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/52/2014

Wyceny nieruchomości. Zamówienie obejmuje 16 zadań częściowych.

Suwałki

Remont budynku mieszkalnego nr 6/1 i 6/2 w miejscowości Bronisze gmina Gołdap woj. warmińsko-mazurskie OLSU.SGZ.0165.15.2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 tej ustawy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Bronisze nr 6/1 i 6/2 położonych na działce nr geodezyjny 176/37 i 176/36 obręb Górne gmina Gołdap woj. warmińsko-mazurskie. Budynek wykonany metodą tradycyjną o konstrukcji dachu dwuspadowej. Dach pokryty onduline do wymiany. Elewacja budynku z tynku cementowo wapiennego spękana i widoczne ubytki. Budynek posiada instalacje wod.-kan i elektryczną oraz ogrzewanie piecowe. termin składania ofert: 04.08.2014r. godz 09:30 w siedzibie zamawiajacego

Warszawa

Wykonanie remontu dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, położonych w miejscowości Zatory, gmina Zatory, powiat pułtuski, województwo mazowieckie

Zamówienie nr: ZP/0160/06/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 186 000 euro. Termin składania ofert: 06.08.2014r. godz. 11:00

Wrocław

88/2014 Usługi publikacji ogłoszeń ogólnopolskich

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do 7.08.2014r do godziny 10:15 Otwarcie ofert o godzinie 10:30

WR.SOP.0160.87.2014 Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz niezbędnym uzbrojeniem przyłączami, zjazdem drogowym, wewnętrzną komunikacją i elementami zagospodarowania terenu – II etap inwestycji na działkach nr 8/17, 8/4, 8/5, 8/7 AM-1, obr. Chociwel, gm. Strzelin

Uwaga modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 06-08-2014r. do godz.11:00 Otwarcie ofert dnia 06-08-2014r. o godz.11:15

WR.SOP.0160.77.2014 Usługi związane z utrzymaniem mienia pozostającego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budowlanych

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert do dnia 3 lipca 2014 r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert dnia 3 lipca 2014 r. o godz. 10:15

Zielona góra

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.24.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 08.08.2014 r.

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.25.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 06.08.2014 r.

Łódź

Ogłoszenia o wyborze oferty

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.8.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest „Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 6.06.2014 roku. Termin składania ofert upłynął w dniu 16 czerwca 2014 roku.

Gdańsk

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych

Postępowanie nr SOP-0160-25/14.

Gorzów wlkp.

Wycena nieruchomości Go.SOP.016.38.14

Wycena nieruchomości Go.SOP.016.38.14

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.37.14

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.37.14

Lublin

Usługi geodezyjne - LU.SOP.0160.7.2014

Postępowanie pod nazwą "Usługi geodezyjne na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa lubelskiego" - znak LU.SOP.0160.7.2014

Olsztyn

Opracowanie dokumentacji na remont 8 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Zalewo

Opracowanie dokumentacji na remont 8 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Zalewo

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/49/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/49/2014

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/RAM/7/2014

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/RAM/7/2014

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/58/2014

część 1: rozbiórka budynków w msc. Błażejewko, gm. Kórnik. część 2: rozbiórka budynku w msc. Łubowice, gm. Kiszkowo. część 3: rozbiórka budynku w msc. Pawłowice, gm. Rokietnica. część 4: rozbiórka budynku w msc. Jasin, gm. Swarzędz. część 5: rozbiórka budynku w msc. Niegolewo, gm. Opalenica. część 6: rozbiórka budynku w msc. Jeziorki, gm. Stęszew.

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/54/2014

część 1: roboty zabezpieczające pałac, oficynę mieszkalną oraz stajnię w msc. Oporowo, gmina Ostroróg. część 2: roboty zabezpieczające przy zabytkowym dworze w msc. Górka, gmina Oborniki.

Rzeszów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu cześciowym nr V w pospowaniu RZ.SOP.0160.6.2014 - usługi - regulacja stanu prawnego

Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, synchronizacja i wykonanie map do celów prawnych, wykonanie opinii geodezyjnej dot. gruntów po dawnych majątkach ziemskich nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamówienie nr: ZP/0160/05/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Usługi wyceny nieruchomości w tym min. nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych wskazanych w załącznikach do SIWZ, zleconych do wyceny w drugiej połowie czerwca 2014 roku WR.SOP.0160.80.2014

Powiadomienie o wyniku postępowania Nr WR.SOP.0160.80.2014 na usługi wyceny nieruchomości w tym min. nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych wskazanych w załącznikach do SIWZ, zleconych do wyceny w drugiej połowie czerwca 2014 roku.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla OT ANR we Wrocławiu WR.SOP.0160.72.2014

Powiadomienie o wyniku postępowania Nr WR.SOP.0160.72.2014 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Powiadomienie o ponownym wyborze oferty WR.SOP.0160.79.2014 - przedmiot 2

Usługi rolnicze polegające na skoszeniu kosiarkami lub talerzowaniu gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa dolnośląskiego - przedmiot 2 (pow. polkowicki)

WR.SOP.0160.74.2014 Dostawa kserokopiarek i zasilacza awaryjnego UPS

Powiadomienie o wyniku postępowania

Zielona góra

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.23.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 12.08.2014 r.

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.22.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 12.08.2014 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.7.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi geodezyjne wykonywane w nieruchomosciach będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, z uwzglednieniem podziału na części - 3 zadania. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 6 czerwca 2014 roku pod numerem 192100-2014

Postepowanie nr BY.SOP.016.10.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:"Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 26 zadań" Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 225388 z dnia 4 lipca 2014 roku.

Postepowanie nr BY.SOP.016.9.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Wygrodzenie pożarowe pomieszczeń i części budynku z montażem stolarki drzwiowej ppoż w poziomie piwnicy i parteru" Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 219106-2014 .

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.29 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.29 cz

Opole

Prace geodezyjne – 3 zadania częściowe

OP.SOP.ZP.016.II.39.2014.U

Prace geodezyjne – 2 zadania częściowe

OP.SOP.ZP.016.II.45.2014.U

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/44/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/44/2014

Szczecin

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie nr: ZP/0160/05/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.51.2014

Usługi związane z rozdysponowaniem, utrzymaniem mienia związanego z gospodarką mieszkaniową oraz infrastrukturą techniczną Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.75.2014

Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej świadczone dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.63.2014

Rozbiórka budynków w miejscowościach: Przedmiot1 - Stare Rochowice dz. nr 224/3,224/4, Przedmiot 2 Bolków, dz. nr 28/2, Przedmiot 3 -Stary Jawor dz. nr 93/13, 93/14

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.65.2014

Remont elewacji oraz klatki schodowej wraz z wymianą okien i drzwi wejściowych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na działce nr 35/12 w miejscowości Ustronie 19A, gmina Lubin, powiat lubiński

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.71.2014

Dokończenie rozpoczętej budowy jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z niezbędnym uzbrojeniem, przyłączami, zjazdem drogowym, wewnętrzną komunikacją i elementami zagospodarowania terenu - I etap inwestycji na działce nr 8/4, 8/5, 8/17 AM-1 obręb Chociwel Gm. Strzelin wraz z dokończeniem rozbiórki budynku gospodarczego

WR.SOP.0160.74.2014 Dostawa kserokopiarek i zasilacza awaryjnego UPS

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.21.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.20.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.2.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części". Ogłoszenie o zamówieniu było opublikowane w BZP pod numerem 44388-2014 w dniu 7.02.2014.

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.07.2014

Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.07.2014

Postępowanie SZKO.SOP.016.05.2014

Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego, Postępowanie SZKO.SOP.016.05.2014

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.5.2014

Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego Postępowanie nr SZKO.SOP.016.5.2014

Opole

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych.

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.79.2014.U

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/49/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/49/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/20/2014

Unieważnienie postępowania w zakresie części 20.

Rzeszów

Zawiadomienie o unieważnieniu zadań częściowych nr I i III w postępowaniu RZ.SOP.0160.6.2014

Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, synchronizacja i wykonanie map do celów prawnych, wykonanie opinii geodezyjnej dot. gruntów po dawnych majątkach ziemskich nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie nr: ZP/0160/05/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Ogłoszenia archiwalne

Przetargi

Ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker