Przetargi

Biuro prezesa

Informacja o ogłoszenieu o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na świadczenie usługi dostosowania portali ANR do krajowych ram interoperacyjności poprzez modyfikację już istniejacych lub budowę nowych.

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na świadczenie usługi dostosowania portali ANR do krajowych ram interoperacyjności poprzez modyfikację już istniejących lub budowę nowych wraz z załącznikami zamieszczone jest w sekcji "Inne ogłoszenia" w zakładce "Dialogi techniczne" .

Bydgoszcz

Postępowanie By.SOP.016.7.4.2015.MB - Tulibowo

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącymi robotami naprawczo-remontowymi, znajdującego się w miejscowości Tulibowo nr 3, gmina Dobrzyń n/Wisłą powiat lipnowski". Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2015 roku i zostało opublikowane pod nr 71002-2015

Postępowanie nr BY.SOP.016.6.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 26 zadań. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 25 marca 2015 roku i opublikowane pod numerem 67158 - 2015 Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 2 kwietnia 2015 roku do godziny 14:00

Postepowanie nr BY.SOP.016.5.4.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi związane ze stałym całodobowym monitoringiem wraz z konserwacją systemów ochrony budynku biurowego ANR przy ulicy Toruńskiej 10 w Łysomicach (87-148 Łysomice) a także ochroną obiektu wraz z przyległą infrastrukturą w dni wolne od pracy i święta w latach 2015-2016. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 4.02.2015 roku i opublikowane pod numerem 25448-2015. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 12 lutego 2015 roku do godziny 14:00

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.15.15

Wycena nieruchomości Składanie ofert do 10.04.15r. do godz. 9.00

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.016.14.15. Zamówienie podzielone na 3 zadania częściowe

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.016.14.15. Składanie ofert do 08.04.15r. do godz. 9.00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.02.2015

Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (wraz z usunięciem azbestu) położonych w miejscowości Dalewo, gmina Drawsko Pomorskie, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie na działce nr 5/10 obręb Dalewo Postępowanie nr SZKO.SOP.016.02.2015

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.1.2015

Wykonanie usług rolniczych polegających na wykonaniu zabiegów nawożenia oraz ochrony roślin na nieruchomości położonej na terenie gminy Postomino, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZKO.SOP.016.1.2015

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak LU.SOP.0160.1.2015

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wykonania wycen nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 07.04.2015 r. o godz. 9:50.

Olsztyn

Wykonanie prac remontowo-budowlanych 12 lokali mieszkalnych położonych na terenie działania Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Lidzbarku Welskim

Wykonanie prac remontowo-budowlanych 12 lokali mieszkalnych położonych na terenie działania Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Lidzbarku Welskim. Termin składania ofert upływa w dniu 09.04.2015 r. o godz. 8:30

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków uzytkowych, będących w adminikstrowaniu ANR OT Olsztyn.

Przetarg nieograniczony na usługi. Nr postepowania OL.SOP.0160.10.2015. Termin składania ofert upływa w dniu 8 kwietnia 2015 o godz. 8,30.

Wykonanie prac remontowo-budowlanych 11 lokali/budynków mieszkalnych położonych na terenie działania Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Lidzbarku Welskim

Wykonanie prac remontowo-budowlanych 11 lokali/budynków mieszkalnych położonych na terenie działania Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Lidzbarku Welskim. Termin składania ofert upływa w dniu 08.04.2015 r. o godz. 8:30

Wykonanie prac remontowo-budowlanych 8 lokali mieszkalnych położonych na terenie działania Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Morągu

Wykonanie prac remontowo-budowlanych 8 lokali mieszkalnych położonych na terenie działania Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Morągu. Termin składania ofert upływa w dniu 08.04.2015 r. o godz. 8:30. UWAGA. Modyfikacja SIWZ z dnia 24.03.2015 r.

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/13/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/13/2015

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/12/2015

część 1: budowa zbiornika na ścieki - Nowa Wieś 51/1. część 2: budowa przyłącza wod. i kan. oraz pionów wody i kanalizacji - Gołaszyn 62. część 3: wykonanie pomieszczeń W.C. - Konin ul. Przemysłowa 132/2.

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/11/2015

Rozbiórka pozostałości murów po inwentarskim budynku porodówki w ob. Polanowa, gm. Powidz.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/9/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/9/2015

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/8/2015

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 4 zadania częściowe

Rzeszów

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu RZ.SOP.0160.2.2015 - roboty budowlane - rozbiórka obiektu

Rozbiórka budynku kotłowni wraz z zasiekami na węgiel, nr inw. 103/679 położonego na działkach nr 37/33 i 37/41 w miejscowości Sośnica Brzeg (dawniej Nienowice Brzeg), gmina Radymno, pow. jarosławski, woj. podkarpackie

Suwałki

Remont budynku mieszkalnego nr 7 lokal 2 i 3 położonego w miejscowości Grabówek gmina Mikołajki na działce nr 237/24. OLSU.SGZ.0165.4.2015

Przedmiotem zamówienia są: roboty remontowe budynku mieszkalnego, w tym: remont dachu z utylizacja płyt azbestowo-cementowych, wymiana stolarki drzwiowej, remont elewacji, instalacji elektrycznej i grzewczej oraz wykonanie wymiany posadzek. Termin składania ofert upływa dnia 02.04.2015r. do godz. 9 30.

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.10.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 10.04.2015 r.

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów, świadczeniem usług transmisji danych za pomocą Internetu bezprzewodowego oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów, świadczeniem usług transmisji danych za pomocą Internetu bezprzewodowego oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.3.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 4690-2015 w dniu 9 stycznia 2015 roku.

Gorzów wlkp.

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.13.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.13.15

Olsztyn

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - ANR OT w Olsztynie

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - ANR OT w Olsztynie

Opole

Poznań

wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/3/2015

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/3/2015. Postępowanie obejmowało 7 zadań częściowych.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/3/2015

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/3/2015 Ogłoszenie o wyborze Treść ogłoszenia o wyborze...

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/7/2015

część 1: rozbiórka wagi wozowej w msc. Mikorzyn, gm. Kępno. część 2: rozbiórka budynku inwentarskiego w msc. Chłapowo, gm. Dominowo.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/2/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/2/2015

Suwałki

Dostawa i uruchomienie serwera wraz z urządzeniem archiwizującym do Filii Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach. Postępowanie OLSU.SOP.0165.10.2014

Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach zawiadamia o wyborze oferty.

Szczecin

„Publikacja ogłoszeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w dzienniku prasowym o zasięgu regionalnym w 2015r."

„Publikacja ogłoszeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w dzienniku prasowym o zasięgu regionalnym w 2015r." ...

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie nr ZP/0160/03/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Określenie wartości rynkowej nieruchomości, wartości rynkowej nakładów inwestycyjnych poniesionych w gospodarstwie rolnym lub na obiekcie stawowym, a także wykonanie ekspertyz lub opisów stanu technicznego budynków i budowli

Zamówienie nr: ZP/0160/10/204. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postepowania WR.SOP.0160.19.2015

Przebudowa istniejącego muru oporowego w miejscowości Stolec w granicach działki nr ew. 1000/39 powiat ząbkowicki – pierwsza część inwestycji

Usługi medyczne dla pracowników oraz członków rodzin pracownika Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Powiadomienie o wyniku postępowania na usługi medyczne dla pracowników oraz członków rodzin pracownika Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu WR.SOP.0160.10.2015

8/2014 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 8 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.9.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 07.04.2015 r.

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.8.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 07.04.2015 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów, świadczeniem usług transmisji danych za pomocą Internetu bezprzewodowego oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:"Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów, świadczeniem usług transmisji danych za pomocą Internetu bezprzewodowego oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych".

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.3.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 4690-2015 w dniu 9 stycznia 2015 roku.

Olsztyn

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach mieszkalnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa nadzorowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w 2015 roku

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach mieszkalnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa nadzorowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w 2015 roku

Opole

Dokumentacja geodezyjno - prawna – 3 zadania częściowe.

Postępowanie nr: ZP.016.II.23.2015.U

Prace geodezyjne – 2 zadania częściowe.

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.2.2015.U

Prace geodezyjne – 3 zadania częściowe.

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.4.2015.U

Poznań

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/78/2014

Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wyceny nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z terenu województwa wielkopolskiego, dla potrzeb zbycia związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sekcji Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/87/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/87/2014

Rzeszów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu RZ.SOP.0160.1.2015 - usługi - roboty geodezyjne

Wykonanie podziału geodezyjnego, aktualizacji ewidencji, wznowienia granic, rozgraniczenia wód płynących nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego

Szczecin

Publikacja ogłoszeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim w 2015r

Publikacja ogłoszeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim w 2015r ...

Warszawa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w związku z remontem dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Zatory, ul. Pułtuska 12 i 14, gmina Zatory, powiat pułtuski, województwo mazowieckie

Zamówienie nr: ZP/0160/02/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 186 000 euro.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Dostawa sprzętu komputerowego WR.SOP.0160.101.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr WR.SOP.0160.101.2014 na dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Zielona góra

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.6.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Opole

Poznań

wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/3/2015

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/3/2015. Postępowanie obejmowało 7 zadań częściowych.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker