Przetargi

Biuro prezesa

Dostawa 17 serwerów do Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych

Dostawa 17 serwerów do Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.10.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest remont budynku mieszkalnego, znajdującego się w miejscowości Jerzyce nr 24, gmina Piotrków Kujawski, powiat radziejowski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do BZP w dniu 15 maja 2015 roku i opublikowane pod numerem 114298-2015. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 1 czerwca 2015 roku do godziny 10:00.

Postępowanie nr BY.SOP.016.11.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, znajdującego się w miejscowości Trzebień 41, gmina Dobrcz, powiat bydgoski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do BZP w dniu 15 maja 2015 roku i opublikowane pod numerem 114146-2015. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 1 czerwca 2015 roku do godziny 11.

Postepowanie nr BY.SOP.016.12.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części. Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do BZP w dniu 15 maja 2015 roku i opublikowane pod numerem 114054-2015. Termin składania ofert Zamawiajacy wyznaczył na dzień 25 maja 2015 roku do godziny 14:00

Gdańsk

Usługi geodezyjno-kartograficzne na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu WRSP na terenie województwa pomorskiego w II półroczu 2015 r

Postępowanie nr SOP-0160-13/15. Termin składania ofert do dnia 6.07.2015 r. do godz.11:00

Remont części budynku wraz z lokalem mieszkalnym w miejscowości Bożepole Małe, Godętowo, Witków gm. Łęczyce, pow. wejherowski

Postępowanie nr SOP-0160-12/15. Termin składania ofert do dnia 05 czerwca 2015 r. do godz. 10:00.

Remont mieszkań w miejscowości Mieścin 6A/3 gm. Tczew gm. oraz w miejscowości Rokitki ul. Kasztanowa 3, gm. Tczew

Postępowanie nr SOP-0160-10/14. Termin składania ofert do dnia 1.06.2015 r. do godz. 11:00

Remont w budynku mieszkalnym Nr 30 w miejscowości Steblewo gm. Suchy Dąb

Postępowanie nr SOP-0160-9/15. Termin składania ofert do dnia 28 maja 2015 r do godz. 10:00

Usługi wycen nieruchomości znajdujących się w Zasobie WRSP na terenie województwa pomorskiego w II półroczu 2015 r.

Postępowanie nr SOP-0160-8/15. Termin składania ofert do dnia 18 czerwca 2015 r do godz. 11:00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.2015

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu szczecineckiego gmina Grzmiąca Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.2015

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 7 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.41.2015.U

Usługi zbierania śmieci i porządkowania terenu – 4 zadania częściowe.

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.II.39.2015.U

Prace geodezyjne – 5 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.37.2015.U

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/19/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/19/2015

dokumentacje projektowo - kosztorysowe - postępowanie nr 016/POZ/22/2015

Dokumentacje projektowo - kosztorysowe - postępowanie nr 016/POZ/22/2015. Zamówienie zostało podzielone na 7 części.

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/21/2015

część 1: rozbiórka budynku stodoły znajdującej się w msc. Brzeźnica Kolonia, gm. Jastrowie. część 2: rozbiórka budynku i zbiornika po byłej stacji paliw w msc. Dalekie, gm. Rokietnica. część 3: rozbiórka budynku byłej pralni w msc. Rakoniewice, gm. Rakoniewice.

usługa stałego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych ANR OT Poznań - postępowanie nr 016/POZ/17/2015

Świadczenie usługi stałego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół budynków siedzib Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu wraz z zapewnieniem środków i artykułów czystości. Zamówienie zostało podzielone na 5 części.

Usługi geodezyjne - 016/POZ/18/2015

Usługi geodezyjne - 016/POZ/18/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/15/2015

Usługi geodezyjne. Zamówienie obejmuje 15 zadań częściowych.

Rzeszów

Ogloszenie o zamówieniu w postępowaniu RZ.SOP.0160.7.2015 - usługi - zawarcie umów ramowych na wyceny

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie oraz innych wycen wskazanych przez Oddział Terenowy w Rzeszowie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych

Suwałki

„Remont budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Lipowo 2 gmina Kruklanki na działce nr 25/2" postępowanie OLSU.SGZ.0165.3.2015

Przedmiotem zamówienia jest: remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz przyłączem kanalizacyjnym. Termin składania ofert upływa dnia 09.06.2015r. do godz. 9 30.

Szczecin

„Załadunek, wywóz i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów ropopochodnych składowanych na terenie gospodarstwa we wsi Krzemlin, gmina Pyrzyce". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.5.2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 134.000 euro. Termin składania ofert 15 czerwca 2015 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 15 czerwca 2015 r. godz. 10:30.

Warszawa

Wykonanie rozbiórek budynków i budowli położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie nr: ZP/0160/07/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 186 000 euro. Termin składania ofert: 18.06.2015r. godz. 11:00

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego

Zamówienie nr: ZP/0160/06/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 02.06.2015r. godz. 11:00

Wrocław

WR.SOP.0160.52.2015 Rozbiórka obiektów gospodarczych zlokalizowanych na działkach nr 791/12 i 806/1 w miejscowości Miłoszów, gmina Leśna, powiat lubański

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 29-05-2015r. do godziny 12:00 Otwarcie ofert dnia 29-05-2015r. o godzinie 12:15

WR.SOP.0160.51.2015 Remont, modernizacja, przebudowa lokali mieszklanych, piwnic, klatek schodowych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, należących do ANR OT Wrocław

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 29 maja 2015 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 29 maja 2015 r. godz. 10:15

WR.SOP.0160.30.2015 Usługi ochrony całodobowej mienia oraz dozoru obiektów Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 25.05.2015 r. godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 25.05.2015 r. godz. 11:15

WR.SOP.0160.29.2015 Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP, przeznaczonych do zagospodarowania

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 19 maja 201 5 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 19 maja 2015 r. godz. 10:15

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.15.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 01.06.2015 r.

Ogłoszenia o wyborze oferty

Bydgoszcz

Postępowanie BY.SOP.016.9.2015.MB - wyceny III etap

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części 19 zadań". Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 98400-2015 dnia 29.04.2015 roku

Gorzów wlkp.

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.20.15

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.20.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.19.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.19.15

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.04.2015

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Nacław, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 1/9 obręb Nacław Postępowanie nr SZKO.SOP.016.04.2015

Lublin

Usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego" - postępowanie LU.SOP.0160.1.2015

Przetarg nieograniczony na "Usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego"

Olsztyn

Opracowanie projektów budowlanych na budowę/remont obiektów znajdujących się w Zasobie SZGZ w Korszach na terenie gmin: Srokowo, Korsze, Barciany i Reszel

Opracowanie projektów budowlanych na budowę/remont obiektów znajdujących się w Zasobie SZGZ w Korszach na terenie gmin: Srokowo, Korsze, Barciany i Reszel

Dostawa sprzętu komputerowego dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Dostawa sprzętu komputerowego dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Dostawa drukarek dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Dostawa drukarek dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.34.2015.U

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.32.2015.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.33.2015.U

Poznań

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/8/2015

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/8/2015

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/12/2015

część 1: budowa zbiornika na ścieki - Nowa Wieś 51/1. część 2: budowa przyłącza wod. i kan. oraz pionów wody i kanalizacji - Gołaszyn 62. część 3: wykonanie pomieszczeń W.C. - Konin ul. Przemysłowa 132/2.

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/SGZM/RAM/2/2015

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/SGZM/RAM/2/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/4/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/4/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/2/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/2/2015

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.IIIcz-14.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: rzeszowskiego, M. Rzeszów, łańcuckiego, leżajskiego, niżańskiego, dębickiego, tarnobrzeskiego, M. Tarnobrzeg, strzyżowskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, stalowowolskiego, ropczycko - sędziszowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Suwałki

Dostawa i uruchomienie serwera wraz z urządzeniem archiwizującym do Filii Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach. Postępowanie OLSU.SOP.0165.10.2014

Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach zawiadamia o wyborze oferty.

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.46.2015

Obsługa prawna Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Usługi medyczne dla pracowników oraz członków rodzin pracownika Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Powiadomienie o wyniku postępowania na usługi medyczne dla pracowników oraz członków rodzin pracownika Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu WR.SOP.0160.10.2015

8/2014 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 8 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zielona góra

Roboty rozbiórkowe obiektów zlokalizowanych w Bukowinie Bobrzańskiej, Klenicy, Witkowie, Zasiekach woj. lubuskie

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.13.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 5.186.000 euro. Termin podpisania umowy 08.06.2015 r.

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.14.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 29.05.2015 r.

Łódź

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Bydgoszcz

Postępowanie BY.SOP.016.8.2015.MB - Szembruk

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wolnostojącego, trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 15˚, zlokalizowanego na działkach nr 45/2, 45/3, 45/4 w miejscowości Szembruk 111, gmina Rogóźno, powiat grudziądzki ". Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2015 roku i zostało opublikowane pod nr 92236-2015

Gdańsk

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak LU.SOP.0160.1.2015

Usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego - postępowanie znak LU.SOP.0160.1.2015

Opole

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/11/2015

Roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/11/2015.

Rzeszów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu RZ.SOP.160.2.2015 - roboty budowlane

Rozbiórka budynku kotłowni wraz z zasiekami na węgiel, nr inw. 103/679 położonego na działkach nr 37/33 i 37/41 w miejscowości Sośnica Brzeg (dawniej Nienowice Brzeg), gmina Radymno, pow. jarosławski, woj. podkarpackie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu RZ.SOP.0160.3.2015 - usługi - podziały geodezyjne

Wykonanie podziału geodezyjnego, rozgraniczenia wód płynących nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. małopolskiego

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Dostawa sprzętu komputerowego WR.SOP.0160.101.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr WR.SOP.0160.101.2014 na dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.37.2015

Usługi rozdysponowania, utrzymania i zarządzania mieniem związanym z gospodarką mieszkaniową, wchodzącą skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.22.2015

Obsługa prawna Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Bydgoszcz

Postępowanie BY.SOP.016.9.2015.MB - wyceny III etap

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części 19 zadań". Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 98400-2015 dnia 29.04.2015 roku

Opole

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych.

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego...

Szczecin

„Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w 2015r.".

„Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w 2015r.". ...

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker