Przetargi

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.14.B.16.1 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.14.B.16.1 cz

Olsztyn

Świadczenie usług kominiarskich w budynku i lokalach mieszkalnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa nadzorowanych przez Agencje Nieruchomości Rolnych Oddzial Terenowy w Olsztynie w 2016 r.

Postepowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Nr postępowania OL.SOP.0160.3.2016 Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2016 r. o godz.. 8,30.

Wykonanie prac remontowych 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta

Wykonanie prac remontowych 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta. Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2016 r. o godz. 8:30

Poznań

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/1/2016

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny zasobu mieszkaniowego wraz z przynależnościami będącego w administrowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego.

Rzeszów

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu RZ.SOP.0160.1.2016 - roboty budowlane

Rozbiórka budynku mieszkalnego nr inwentarzowy I-63/165 położonego w Wojciechowicach, gm. Wojciechowice, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie, na działce nr ewid. 283/41

Szczecin

„Wykonanie usług sprawowania nadzoru nad zadaniami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonymi na terenie działania Zamawiającego w zakresie Prawa budowlanego w 2016 roku". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.2.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 135.000 euro. Termin składania ofert 08.02.2016 r. godz. 11:00. Termin otwarcia 08.02.2016 r. godz. 11:30

„Ochrona nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa Zachodniopomorskiego, w części objętej zasięgiem działania zamawiającego.". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.3.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej powyżej kwoty 135.000 tys euro. Termin składania ofert 08.02.2016 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 08.02.2016 r. godz. 10:30

Wrocław

WR.SOP.0160.14.2016 Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 16-02-2016r. do godz.11:00 Otwarcie ofert dnia 16-02-2016r. o godz. 11:15

WR.SOP.0160.13.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 11-02-2016r. do godz.11:00 Otwarcie ofert dnia 11-02-2016r. o godz. 11:15

WR.SOP.0160.6.2016 Usługi medyczne dla pracowników oraz członków rodzin pracownika Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Termin składania ofert: do 27.01.2016 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: do 27.01.2016 r. godz. 10:15

WR.SOP.0160.5.2016 Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert przesunięto do: 29.02.2016 r. godz. 10:15 Termin otwarcia ofert przesunięto do: 29.02.2016 r. godz. 10:30

WR.SOP.0160.137.2015 Usługi ochrony całodobowej osób i mienia oraz dozoru obiektów Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony. UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!! Składanie ofert do dnia 04-02-2016r. do godz. 11:00 Otwarcie ofert dnia 04-02-2016r. o godz. 11:15

Ogłoszenia o wyborze oferty

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.18.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w części należącej do ANR OT Bydgoszcz wraz z rozbiórką przybudówki w miejscowości Dębieniec nr 12, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 29 lipca 2015 roku i opublikowane pod numerem 191662 - 2015.

Olsztyn

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach ZWRSP, którymi dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatów: braniewskiego, elbląskiego i miasta Elbląg

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach ZWRSP, którymi dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatów: braniewskiego, elbląskiego i miasta Elbląg

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.1. 2016.U

Poznań

zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/51/2015

Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wyceny nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z terenu województwa wielkopolskiego, dla potrzeb zbycia związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sekcji Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielona na 5 części.

usługi wywozu nieczystości płynnych - postępowanie nr 016/POZ/57/2015

Usługa wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez ANR OT Poznań w roku 2016 do właściwej terytorialnie oczyszczalni ścieków - postępowanie nr 016/POZ/57/2015. Zamówienie zostało podzielone na 18 części.

Wrocław

WR.SOP.0160.6.2016 Usługi medyczne dla pracowników oraz członków rodzin pracownika Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Powiadomienie o wyniku postępowania WR.SOP.0160.6.2016 Usługi medyczne dla pracowników oraz członków rodzin pracownika Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.24.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:" Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 19 zadań.

Gdańsk

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.26.2015

Wykonanie usług ochrony nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii ANR w Koszalinie w 2016r. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.26.2015

Olsztyn

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach ZWRSP, którymi dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach ZWRSP, którymi dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach ZWRSP, którymi dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu kętrzyńskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach ZWRSP, którymi dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu kętrzyńskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego

Poznań

Sukcesywna dostawa węgla kamiennego, eko groszku, miału węglowego, drewna rozpałkowego i oleju opałowego - numer postępowania 016/POZ/49/2015

Sukcesywna dostawa węgla kamiennego, eko groszku, miału węglowego, drewna rozpałkowego i oleju opałowego - numer postępowania 016/POZ/49/2015

Usługi geodezyjne - 016/POZ/42/2015

Usługi geodezyjne - 016/POZ/42/2015

Rzeszów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu Rz.SOP.0160.8.2015 - roboty budowlane

Rozbiórka obiektów budowlanych położonych na terenie dawnego Zakładu Rolnego w Medyce, gm. Medyka, pow. przemyski, woj. podkarpackie, na działkach o numerach: 287/5, 287/6, 287/9, 260/263, 324/10 (tzw. kompleks Zielona Góra).

Szczecin

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.10.2016

Usługi sekretarsko-asystenckie wraz z obsługą kancelarii na potrzeby Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.24.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:" Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 19 zadań.

Poznań

usługa wywozu nieczystości płynnych - postępowanie nr 016/POZ/57/2015

Usługa wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez ANR OT Poznań w roku 2016 do właściwej terytorialnie oczyszczalni ścieków. Zamówienie zostało podzielone na 18 części.

Szczecin

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego - Przetarg nr 7 na 2015 r.". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.26.2015.

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania...

Warszawa

Określenie wartości rynkowej nieruchomości, wartości rynkowej nakładów inwestycyjnych poniesionych w gospodarstwie rolnym lub na obiekcie stawowym, a także wykonanie ekspertyz lub opisów stanu technicznego budynków i budowli

Zamówienie ZP/0160/11/2015. Tryb postępowania - przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest większa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134 000 euro.

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Zamówienie nr: ZP/0160/10/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker