Przetargi

Gdańsk

Ubezpieczenie komunikacyjne OT ANR w Gdańsku

Postępowanie nr SOP-0160-26/14 prowadzone w trybie przetargu ograniczonego. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 31.07.2014 r do godz. 10:00.

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla ANR OT Gdańsk

Postępowanie nr SOP-0160-25/14. Termin składania ofert: do dnia 30 lipca 2014 do godziny 11:00.

Zamowienia na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zaproszenia do składania ofert na zamówienia udzielane na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowień publicznych w zakładce INNE OGŁOSZENIA - Zapytania oferowe

Gorzów wlkp.

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.38.14

Wycena nieruchomości. Składanie ofert do 31.07.14r. do godz. 9.00

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.37.14

Usługi geodezyjne . Składanie ofert go 30.07.14r. do godz. 9.00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.07.2014

Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego Postępowanie nr SZKO.SOP.016.07.2014

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak LU.SOP.0160.6.2014

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego - postępowanie znak LU.SOP.0160.6.2014. Termin składania ofert upływa dnia 4 sierpnia 2014 o godzinie 9:50.

Olsztyn

Wycena majątku będącego w Zasobie WRSP, którym dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w 2015 r.

Przetarg nieograniczony na usługi - wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert upływa w dniu 01.09.2014 r. o godz. 8,30.

Wycena majątku będącego w Zasobie WRSP, którym dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, olsztyńskiego i ełckiego w 2015 r.

Przetarg nieograniczony na usługi - wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert upływa w dniu 01.09.2014 r. o godz. 8,30.

Wycena majatku będącego w Zasobie WRSP, którym dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu elbląskiego i braniewskiego w 2015 r.

Przetarg nieograniczony na usługi - wartość szacunkowa przekracza równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert upływa w dniu 01.09.2014 o godz. 8,30

Opracowanie dokumentacji na remont 8 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Zalewo

Opracowanie dokumentacji na remont 8 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Zalewo. Termin składania ofert upływa 25.07.2014 r. o godz. 9:30

Remonty budynków mieszkalnych na terenie działania SZGZ Tolko obejmujące gminy Bartoszyce i Bisztynek

Remonty budynków mieszkalnych na terenie działania SZGZ Tolko obejmujące gminy Bartoszyce i Bisztynek. Termin składania ofert upływa 31.07.2014 r. o godz. 9:30

Budowa studni wraz z przyłączami do Stacji Uzdatnbiania Wody w Szylenach, gmina Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Przetarg nieograniczony na robotę budowlana. Termin składania ofert upływa w dniu 24.07.2014 r. o godz. 8,30.

Opole

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych.

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.79.2014.U

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/61/2014

Wykonanie robót rozbiórkowych budynków i budowli usytuowanych w msc. Chwalibogowo, gm. Września (dz. nr; 121/6, 98/4).

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/59/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 17 zadań częściowych.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/56/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/56/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/57/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 19 zadań częściowych.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/51/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/51/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/52/2014

Wyceny nieruchomości. Zamówienie obejmuje 16 zadań częściowych.

Rzeszów

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu RZ.SOP.0160.12.2014 - usługi - podziały geodezyjne

Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości, , wznowienia granic, rozgraniczenie wód płynących /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego

Suwałki

Remont budynku mieszkalnego nr 6/1 i 6/2 w miejscowości Bronisze gmina Gołdap woj. warmińsko-mazurskie OLSU.SGZ.0165.15.2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 tej ustawy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Bronisze nr 6/1 i 6/2 położonych na działce nr geodezyjny 176/37 i 176/36 obręb Górne gmina Gołdap woj. warmińsko-mazurskie. Budynek wykonany metodą tradycyjną o konstrukcji dachu dwuspadowej. Dach pokryty onduline do wymiany. Elewacja budynku z tynku cementowo wapiennego spękana i widoczne ubytki. Budynek posiada instalacje wod.-kan i elektryczną oraz ogrzewanie piecowe. termin składania ofert: 04.08.2014r. godz 09:30 w siedzibie zamawiajacego

Sporządzenie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla robót budowlanych.OLSU.SGZ.2120.28.2014.BJ

Dokumentacja na remont budynków mieszkalnych: zadanie 1 budynek w Ławsku gm Wasosz woj. podlaskie, lokal nr 126/2, zadanie 2 budynek w m. Grabowo gm. Grabowo woj. podlaskie, zadanie 3 w miejscowości Chełchy gm. Ełk woj. warmińsko-mazurskie. Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 tej ustawy. Termin składania ofert upływa w dniu 24 lipca 2014r.

Warszawa

Wykonanie remontu dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, położonych w miejscowości Zatory, gmina Zatory, powiat pułtuski, województwo mazowieckie

Zamówienie nr: ZP/0160/06/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 186 000 euro. Termin składania ofert: 06.08.2014r. godz. 11:00

Wrocław

WR.SOP.0160.83.2014 Usługi geodezyjne

Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla wskazanych nieruchomości w lipcu 2014 roku na terenie działania Oddziału (woj. dolnośląskie) Składanie ofert do 28.07.2014 do godz. 12:00 Otwarcie ofert 28.07.2014 godz. 12:15

Usługi umożliwiające dostęp do korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych dla użytkowników WR.SOP.0160.81.2014

Przetarg nieograniczony na usługi umożliwiające dostęp do korzytania z obiektów sportowych i rekracyjnych dla użytkowników WR.SOP.0160.81.2014. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT Termin składania ofert do dnia 23.07.2014 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert w dniu 23.07.2014 r. o godz. 11:15.

WR.SOP.0160.77.2014 Usługi związane z utrzymaniem mienia pozostającego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budowlanych

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert do dnia 3 lipca 2014 r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert dnia 3 lipca 2014 r. o godz. 10:15

Ogłoszenia o wyborze oferty

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.9.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: " Wygrodzenie pożarowe pomieszczeń i części budynku z montażem stolarki drzwiowej ppoż w poziomie piwnicy i parteru" Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikane w BZP pod numerem 219106 w dniu 1.07.2014 roku.

Postepowanie nr BY.SOP.016.10.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest „Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 04.07.2014 roku.

Postepowanie nr BY.SOP.016.8.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest „Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 6.06.2014 roku. Termin składania ofert upłynął w dniu 16 czerwca 2014 roku.

Gdańsk

Usługi geodezyjno – kartograficzne na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie ANR OT Gdańsk w II półroczu 2014r

Postępowanie nr SOP-0160-20/14 wybór oferty w części 1 postępowania

Usługi geodezyjno – kartograficzne na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie ANR OT Gdańsk w II półroczu 2014 r

Postępowanie nr SOP-0160-20/14. Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach: 2,3 postępowania.

Gorzów wlkp.

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.36.14

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.36.14

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.29 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.29 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.A.14.21 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.A.14.21 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.5.2014

Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego Postępowanie nr SZKO.SOP.016.5.2014

Opole

Prace geodezyjne – 3 zadania częściowe.

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.73.2014.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 4 zadania częściowe

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.69.2014.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.72.2014.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 4 zadania częściowe

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.71.2014.U

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/54/2014

część 1: roboty zabezpieczające pałac, oficynę mieszkalną oraz stajnię w msc. Oporowo, gmina Ostroróg. część 2: roboty zabezpieczające przy zabytkowym dworze w msc. Górka, gmina Oborniki.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/52/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmowało 16 zadań częściowych.

wycena nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/46/2014

Wycena nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/46/2014. Postępowanie obejmowało 24 zadania częściowe.

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.10.Vcz-15.13

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: kieleckiego, M. Kielce, pińczowskiego, buskiego, kazimierskiego, staszowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, koneckiego, włoszczowskiego, jędrzejowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 18.06.2013 r.

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamówienie nr: ZP/0160/05/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla OT ANR we Wrocławiu WR.SOP.0160.72.2014

Powiadomienie o wyniku postępowania Nr WR.SOP.0160.72.2014 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

WR.SOP.0160.74.2014 Dostawa kserokopiarek i zasilacza awaryjnego UPS

Powiadomienie o wyniku postępowania

Powiadomienie o ponownym wyborze oferty WR.SOP.0160.79.2014 - przedmiot 2

Usługi rolnicze polegające na skoszeniu kosiarkami lub talerzowaniu gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa dolnośląskiego - przedmiot 2 (pow. polkowicki)

WR.SOP.0160.74.2014 Dostawa kserokopiarek i zasilacza awaryjnego UPS

Powiadomienie o wyniku postępowania

Zielona góra

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.23.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 12.08.2014 r.

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.22.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 12.08.2014 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.8.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 26 zadań". Ogłoszenie o zamówieniu zostalo opublikowane w BZP w dniu 192116-2014 w dniu 6.06.2014.

Gdańsk

Dostawa papieru

Postępowanie nr SOP-0160-22/14

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.B.14.19 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.B.14.19 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.04.2014

Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli położonych w miejscowości Cybulino, gmina Bobolice, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 4/60 obręb Cybulino" Postępowanie nr SZKO.SOP.016.04.2014

Opole

Prace geodezyjne – 4 zadania częściowe

OP.SOP.ZP.016.II.54.2014.U

Prace geodezyjne – 4 zadania częściowe

OP.SOP.ZP.016.II.67.2014.U

Prace geodezyjne – 3 zadania częściowe

OP.SOP.ZP.016.II.39.2014.U

Szczecin

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie nr: ZP/0160/05/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.51.2014

Usługi związane z rozdysponowaniem, utrzymaniem mienia związanego z gospodarką mieszkaniową oraz infrastrukturą techniczną Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.75.2014

Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej świadczone dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.21.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.20.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.10.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest „Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Postepowanie nr BY.SOP.016.2.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części". Ogłoszenie o zamówieniu było opublikowane w BZP pod numerem 44388-2014 w dniu 7.02.2014.

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.5.2014

Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego Postępowanie nr SZKO.SOP.016.5.2014

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.06.2014

Wykonanie usługi zbioru rzepaku na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolniczej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego Postępowanie nr SZKO.SOP.016.06.2014

Opole

Prace geodezyjne – 4 zadania częściowe.

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.67.2014.U

Poznań

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/52/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmowało 16 zadań częściowych. Unieważnienie w zakresie części 2, 3, 4, 7, 10, 14.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/20/2014

Unieważnienie postępowania w zakresie części 20.

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie nr: ZP/0160/05/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania znak WR.SOP.0160.84.2014

Usługi rolnicze polegające na skoszeniu kosiarkami lub talerzowaniu gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa dolnośląskiego

Usługa archiwizacji materiałów archiwalnych (kategorii A) oraz dokumentacji niearchiwalnej (kategorii B) stanowiących część Zasobu OT Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu WR.SOP.0160.78.2014

Unieważnienie postepowania nr WR.SOP.0160.78.2014 na usługę archiwizacji materiałów archiwalnych (kategorii A) oraz dokumentacji niearchiwalnej (kategorii B) stanowiących część Zasobu OT Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania WR.SOP.0160.82.2014

„Usługi rolnicze polegające na skoszeniu kosiarkami lub talerzowaniu gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa dolnośląskiego"

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania WR.SOP.0160.79.2014

Usługi rolnicze polegające na skoszeniu kosiarkami lub talerzowaniu gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa dolnośląskiego - przedmioty 3,4,5,6 i 8

Ogłoszenia archiwalne

Przetargi

Ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker