Przetargi

Biuro prezesa

Dostawa fabrycznie nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

Dostawa sprzętu komputerowego do Biura Prezesa Agencji Nieruchomosci Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego do Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.5.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Lnianek nr 4, gmina Lniano, powiat świecki. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 10 maja 2016 roku i opublikowane pod numerem 116594 - 2016 Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 25 maja 2016 roku do godziny 10:00.

Postępowanie nr BY.SOP.016.3.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego oraz budowa zbiornika na ścieki w miejscowości Brudnowo nr 15a, gmina Waganiec, powiat aleksandrowski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP w dniu 23 marca 2016 roku i opublikowane pod numerem 66222-2016. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 7 kwietnia 2016 roku do godziny 11:00.

Gdańsk

Remont budynku biurowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28 - II

Postępowanie nr SOP-0160-15/16. Termin składania ofert do dnia 10.06.2016r. do godz. 12:00

Wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu WRSP na terenie m. Gdańsk, m. Pruszcz Gdański, gm. Ustka, m. Puck

Postępowanie nr SOP-0160-16/16. Termin składania ofert do dnia 10 czerwca 2016 r. do godz. 11:00

Wykonanie prac geologicznych i dokumentacyjnych na złożu „Jasień" położonym w obrębie Jasień gm. Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie

Postępowanie nr SOP-0160-14/16. Termin składania ofert do dnia 06 czerwca 2016 r. do godz. 10:00

Olsztyn

Wykonanie rozbiórki 5 obiektów budowlanych zlokalizowanych na dz. nr 130/6 w miejscowości Babiak, gm. Lidzbark Warmiński.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - nr postępowania OL.SOP.0160.19.2016, termin składania ofert mija w dniu 13.06.2016 r. o godz. 8,30.

Wykonanie robót geologicznych na terenie gmin: Kozłowo, Nidzica i Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Nr postepowania: OL.SOP.0160.14.2016 Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2016 r. o godz. 8,30. Uwaga zmiana terminu: Termin składania ofert upływa w dniu 13.06.2016 r. o godz. 8,30.

Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociagowej wraz z przyłączami oraz budową sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - nr postępowania OL.SOP.0160.21.2016. Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2016 r. o godz. 8,30.

Budowa sieci wodociagowej z Barczewskiego Dworu do Marun, Szynowa i Tęgut z przyłączami do odbiorców w tych miejscowościac. gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 5 225 000 euro. Nr postępowania: OL.SOP.0160.12.2016 Termin składania ofert upływa w dniu 22.04.2016 r. o godz. 8,30. Uwaga zmiana terminu składania ofert Termin składania ofert upływa w dniu 04.05.2016 o godz. 8,30 uwaga Protokół z otwarcia ofert w dniu 04.05.2016

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg. UWAGA! Zmieniono termin składania ofert na dzień 09.03.2016 r. do godz. 8:30 Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 26.02.2016 r.

Opole

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla ANR OT w Opolu

Postępowanie nr ZP – 90/D/2016/WR

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 4 zadania częściowe

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.16. 2016.U

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/18/2016

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/18/2016

Roboty budowlane - numer postępowania 016/POZ/17/2016

Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną gazem oraz dostosowanie istniejącej instalacji c.o. w budynku biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem Przygodzice – Pardalin 1A, 63 – 421 Przygodzice.

Suwałki

Dostawa 40 stacji roboczych do Filii Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach OLSU.SOP.0165.8.2.20

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Filii w Suwałach 40 fabrycznie nowych stacji roboczych. Termin składania ofert upływa dnia 01-06-2016 r. o godz. 10:30.

Szczecin

„Wykonanie rozbiórki 9-ciu budynków wraz z urządzeniami w miejscowości Skrzynka, gm. Lipiany". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.19.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na raoboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczajacej kwoty 5 225 000 euro. Termin składania ofert 10.06.2016 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 10.06.2016 r. godz. 10:30.

Wrocław

WR.SOP.0160.29.2016 Remont 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ANR OT Wrocław oraz przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania w Bełczu Wielkim, Gmina Niechlów

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 31.05.2016 r. godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 31.05.2016 r. godz. 11:15

Ogłoszenia o wyborze oferty

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.4.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 12 zadań"

Gdańsk

Usługi wycen nieruchomości położonych na terenie województwa pomorskiego

Postępowanie nr SOP-0160-9/16 - dot. części 5 postępowania

Usługi wycen nieruchomości położonych na terenie województwa pomorskiego

Postępowanie nr SOP-0160-9/16 - dot. części 4 postępowania

Usługi wycen nieruchomości położonych na terenie województwa pomorskiego

Postępowanie nr SOP-0160-9/16 - dot. części 2 postępowania

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.01.2016

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli (zawierających azbest) położonych w miejscowości Drozdowo, gmina Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 3/42 i 3/47 obręb Drozdowo. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.01.2016

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak: LU.SOP.0160.1.2016

Usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego.

Olsztyn

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią na odcinku Zgoda-Gronowo oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Rusy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią na odcinku Zgoda-Gronowo oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Rusy

Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią na odcinku Zgoda-Gronowo oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Rusy

Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią na odcinku Zgoda-Gronowo oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Rusy

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administrowaniu ANR OT Olsztyn

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administrowaniu ANR OT Olsztyn

Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych w Mrągowie, ul. Krótka 3

Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych w Mrągowie, ul. Krótka 3

Wykonanie rozbiórki 2-ch obiektów budowlanych w m. Ryn, gm. Ostróda

Wykonanie rozbiórki 2-ch obiektów budowlanych w m. Ryn, gm. Ostróda

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg

Opole

Prace geodezyjne – 4 zadania częściowe

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.14. 2016.U

Poznań

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych i ekspertyz technicznych - postępowanie nr 016/POZ/16/2016

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych i ekspertyz technicznych - postępowanie nr 016/POZ/16/2016. Zamówienie zostało podzielone na 5 części.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/5/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/5/2016

wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe 016/POZ/RAM/2/2016

Wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe 016/POZ/RAM/2/2016. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.10.IIIcz-17.15

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: rzeszowskiego, M. Rzeszów, łańcuckiego, leżajskiego, niżańskiego, dębickiego, tarnobrzeskiego, M. Tarnobrzeg, strzyżowskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, stalowowolskiego, ropczycko - sędziszowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 4.08.2015 r.

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.25.2016

Roboty rozbiórkowe polegające na: Przedmiot 1 Rozbiórce budynków gospodarczych i drewnianych szop wraz z posadzkami, posadowionych na działce nr 322/5 obręb 6, Miasto Lubin. Przedmiot 2 Dokończeniu rozbiórki budynku, wywóz gruzu z nieruchomości oznaczonej nr 7/21 obręb Bolkowice, gmina Paszowice, powiat jaworski. Przedmiot 3 Rozbiórce budynku gospodarczego cielętnika – chlewni do poziomu gruntu wraz z posadzkami posadowionego na działce nr 73/4 obręb Turów, gmina Ścina, powiat lubiński.

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.27.2016

Zabezpieczenie ruin pałacu posadowionego na działce nr 223/3 w miejscowości Stare Rochowice oraz remont dachów dwóch budynków mieszkalnych nr 16 i 19 w miejscowości Turów

WR.SOP.0160.34.2016 Wycena nieruchomości - postępownaie cząstkowe P2

Powiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Olsztyn

Wykonanie prac remontowych 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta

Wykonanie prac remontowych 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta

Nadzór inwestorski nad remontem 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta

Nadzór inwestorski nad remontem 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Szczecin

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego - Przetarg nr 1 na 2016 r.". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.18.2016

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania...

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych

Zamówienie: ZP/0160/2/2016. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 135 000 euro.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu WR.SOP.0160.23.2016

WR.SOP.0160.23.2016 – Usługi w zakresie doradztwa geodezyjnego i kartograficznego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu WR.SOP.0160.18.2016

WR.SOP.0160.18.2016 – Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.21.2016

Remont pokrycia dachowego oraz stropodachu nad werandą wraz z wymianą rynien i rur spustowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (dworze) zlokalizowanym w miejscowości Pietrzyków 43,gmina Dobromierz na terenie działki nr 149/15,AM-1, obręb 0010-Pietrzyków.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.22.2016

Roboty remontowo budowlane w budynku mieszkalnym nr 9B i 9C w miejscowości Moskorzyn, gmina Polkowice oraz przebudowa budynku gospodarczego z wydzieleniem trzech komórek lokatorskich Legnicy przy ul. Działkowej 16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu WR.SOP.0160.24.2016

WR.SOP.0160.24.2016 – Usługi rozdysponowania, utrzymania i zarządzania mieniem związanym z gospodarką mieszkaniową, wchodzącą skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.4.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 12 zadań"

Gdańsk

Olsztyn

Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budową sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg

Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budową sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg

Poznań

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych i ekspertyz technicznych - postępowanie nr 016/POZ/16/2016

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych i ekspertyz technicznych - postępowanie nr 016/POZ/16/2016. Zamówienie zostało podzielone na 5 części.

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Zamówienie nr: ZP/0160/10/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WR.SOP.0160.33.2016

Przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych w uprawie szparagów znajdującej się na działce nr 3/1 obręb Goszczyna, gmina Domaniów, powiat oławski

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker