Przetargi

Biuro prezesa

Informacja o ogłoszenieu o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na świadczenie usługi dostosowania portali ANR do krajowych ram interoperacyjności poprzez modyfikację już istniejacych lub budowę nowych.

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na świadczenie usługi dostosowania portali ANR do krajowych ram interoperacyjności poprzez modyfikację już istniejących lub budowę nowych wraz z załącznikami zamieszczone jest w sekcji "Inne ogłoszenia" w zakładce "Dialogi techniczne" .

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i siedzisk dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, z jednoczesnym odkupem mebli używanych posiadanych przez Zamawiającego

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem mebli biurowych i siedzisk dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, z jednoczesnym odkupem mebli używanych posiadanych przez Zamawiającego.

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów, świadczeniem usługi transmisji danych za pomocą Internetu bezprzewodowego oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla Potrzeb Biura Prezesa ANR

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów, świadczeniem usługi transmisji danych za pomocą Internetu bezprzewodowego oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla Potrzeb Biura Prezesa ANR

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.4.4.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: "Usługi związane ze stałym całodobowym monitoringiem wraz z konserwacją systemów ochrony budynku biurowego ANR przy ulicy Toruńskiej 10 w Łysomicach (87-148 Łysomice) a także ochroną obiektu wraz z przyległą infrastrukturą w dni wolne od pracy i święta w latach 2015-2016" Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 13 stycznia 2015 roku i opublikowane pod numerem 8218 - 2015 Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 21 stycznia 2015 roku do godziny 14:00.

Postepowanie nr BY.SOP.016.3.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 24 zadania" Ogłoszenie o zamowieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 9 stycznia 2015 roku pod numerem 4690-2015. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 19 stycznia 2015 roku do godziny 14:00

Gdańsk

Usługi geodezyjno-kartograficzne na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu WRSP w I pólroczu 2015 r.

Postępowanie nr SOP-0160-54/14. Termin składania ofert do dnia 27 stycznia 2015r do godz. 11:00

Gorzów wlkp.

Utylizacja eternitu GO.SOP.016.4.15. Składanie ofert do 02.02.2015r. do godz. 9.00

Utylizacja eternitu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie demontażu, załadunku oraz zagospodarowania płyt cementowo – azbestowych w ilości ok. 5,5 tony z budynku cielętnika, obręb Białczyk, gmina Witnica.

Olsztyn

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach mieszkalnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa nadzorowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w 2015 roku

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach mieszkalnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa nadzorowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w 2015 roku

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.II.5.2015.U

„Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do siedzib Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu„

Postępowanie nr: ZP-15/D/ 2015/, o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Prace geodezyjne – 3 zadania częściowe.

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.4.2015.U

Poznań

Usługi geodezyjne - 016/POZ/2/2015

Usługi geodezyjne - 016/POZ/2/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/87/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/87/2014

Rzeszów

Ogłoszenie o zamówieniu w postepowaniu Rz.SOP.0160.1.2015 - usługi - roboty geodezyjne

Wykonanie podziału geodezyjnego, aktualizacji ewidencji, wznowienia granic, rozgraniczenia wód płynących nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego

Szczecin

"Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa Zachodniopomorskiego". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.4.2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczjącek kowte 134.000 euro. Termin składania ofert 05.03.2015 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 05.03.2015 r. godz. 10:30.

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa wskazanych przez ANR na terenie województwa zachodniopomorskiego - Przetarg nr 2 na 2015 r.". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.3.2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej równowartości 134.000 euro. Termin składania ofert 28.01.2015 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 28.01.2015 r. godz. 10:30.

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości wskazanych przez ANR na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego – katalog usług - Przetarg nr 1 na 2015 r.". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.2.2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczajacej kwoptę 134.000 euro. Termin składania ofert 02.03.2015 r. godz. 9:00. Termin otwarcia ofert 02.03.2015 r. godz. 9:30.

Warszawa

Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów na działkach ewidencyjnych nr 22/57 i 22/61 w Żółwinie, o łącznej powierzchni 74,0875 ha

Zamówienie nr: ZP/0160/1/2015. Tryb postępowanie: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 22.01.2015 godz. 11:00

Wrocław

WR.SOP.0160.9.2015 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 30.01.2015 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 30.01.2015 r. godz. 10:15

WR.SOP.0160.118.2014 Usługi ochrony całodobowej osób i mienia oraz dozoru obiektów Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 08.01.2015 r. do godz. 12:00 Termin otwarcia ofert: 08.01.2015 r. godz. 12:15

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów, świadczeniem usług transmisji danych za pomocą Internetu bezprzewodowego oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów, świadczeniem usług transmisji danych za pomocą Internetu bezprzewodowego oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.22.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 3 zadania.

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.3.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.3.15

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 7 zadań częściowych.

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.1.2015.U

Poznań

wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/77/2014

wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/77/2014

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.Icz-7.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: jasielskiego, leskiego, krośnieńskiego, M. Krosno, sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.VIcz-8.14

Wycena nieruchomości zorganizowanych z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.VIcz-7.14

Wycena nieruchomości zorganizowanych z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.VIcz-6.14

Wycena nieruchomości zorganizowanych z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.VIcz-5.14

Wycena nieruchomości zorganizowanych z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Suwałki

Dostawa i uruchomienie serwera wraz z urządzeniem archiwizującym do Filii Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach. Postępowanie OLSU.SOP.0165.10.2014

Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach zawiadamia o wyborze oferty.

Warszawa

Określenie wartości rynkowej nieruchomości, wartości rynkowej nakładów inwestycyjnych poniesionych w gospodarstwie rolnym lub na obiekcie stawowym, a także wykonanie ekspertyz lub opisów stanu technicznego budynków i budowli

Zamówienie nr: ZP/0160/10/204. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

23/14 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 7 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

26/14 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 1 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dostawa artykułów biurwych WR.SOP.0160.125.2014

Powiadomienie o wyniku postępowania na dostawę artykułów biurowych, papieru do kserokopiarek i drukarek oraz kopert z nadrukiem dla potrzeb Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu WR.SOP.0160.125.2014

24/14 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 5 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

22/14 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 6 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

8/2014 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 8 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.2.14.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.2.14.15

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/70/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/70/2014

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/86/2014

Wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych na poziomie I – go piętra oraz parteru przeznaczonego na przyszłe archiwum ANR oraz salę przetargową w budynku ANR OT przy ul. Fredry 12.

Usługi pocztowe - postępowanie 016/POZ/82/2014

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/73/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/73/2014

sukcesywna dostawa węgla ortzech, eko groszku, miału węglowego i oleju opałowego - postępowanie nr 016/POZ/85/2014

sukcesywna dostawa węgla ortzech, eko groszku, miału węglowego i oleju opałowego - postępowanie nr 016/POZ/85/2014 ...

Rzeszów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu Rz.SOP.0160.14.2014

Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, synchronizacja i wykonanie map do celów prawnych, wykonanie opinii geodezyjnej dot. gruntów po dawnych majątkach ziemskich nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego

Suwałki

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa we władaniu Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Filii w Suwałkach w 2015r. Postępowanie nr OLSU.SOP.0160.6.2014

Zamawiający informuje, że zawarł umowy z wykonawcami. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono dnia 23.01.2015 w BZP pod nr. 10107 - 2015.

Szczecin

„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w 2015 roku". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.26.2014

„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w 2015 roku". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr...

Publikacja ogłoszeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim w 2015r

Publikacja ogłoszeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim w 2015r ...

Publikacja ogłoszeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w dzienniku prasowym o zasięgu regionalnym w 2015r

Publikacja ogłoszeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w dzienniku prasowym o zasięgu regionalnym w 2015r ...

Warszawa

Określenie wartości rynkowej nieruchomości, wartości rynkowej nakładów inwestycyjnych poniesionych w gospodarstwie rolnym lub na obiekcie stawowym, a także wykonanie ekspertyz lub opisów stanu technicznego budynków i budowli

Zamówienie nr: ZP/0160/10/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Dostawa sprzętu komputerowego WR.SOP.0160.101.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr WR.SOP.0160.101.2014 na dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Zielona góra

Stała i kompleksowa obsługa prawna w 2015 roku w ANR OT Gorzów Wlkp. Filia Zielona Góra

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.40.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Gdańsk

Dostawa, montaż i usługi przegladu klimatyzacji w Sekcjach Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem OT ANR Gdańsk

Postępowanie nr SOP-0160-50/14. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 4.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker