Przetargi

Biuro prezesa

Przetarg nieograniczony na: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oraclew roku 2015".

Przetarg nieograniczony na: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oraclew roku 2015". Przetarg...

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.12.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: :Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego w miejscowości Wichulec nr 13, gmina Bobrowo, powiat brodnicki. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 25 lipca 2014 roku pod numerem 249438-2014Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 11 sierpnia 2014 do godziny 12:00.

Gdańsk

Zamowienia na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zaproszenia do składania ofert na zamówienia udzielane na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowień publicznych w zakładce INNE OGŁOSZENIA - Zapytania oferowe

Gorzów wlkp.

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.49.14

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.49.14. Składanie ofert do 25.09.14r. do godz. 9.00

Olsztyn

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontu nawierzchni drogi Tolko - Borki, gm. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie.

Przetarg nieograniczony na usługi - Nr sprawy Ol.SOP.0160.49.2014, termin składania ofert upływa w dniu 19.09.2014 r. o godz. 8,30.

Nadzór inwestorski nad wykonawstwem studni w Stacji Uzdatniania Wody w Szylenach, gm. Braniewo, woj. warmińsko-mazusrkie.

Przetarg nieograniczony - usługi - Nr sprawy: OL.SOP.0160.48.2014 - termin składania ofert upływa w dniu 19.09.2014 r. o godz. 8,30.

Opole

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/69/2014

część 1: rozbiórka budynków i budowli w ob. msc. Bieganowo, gm. Kołaczkowo. część 2: rozbiórka budynku w ob. msc. Błażejewko, gm. Kórnik. część 3: rozbiórka budynków w msc. Pawłowo Skockie, gm. Skoki. część 4: rozbiórka budynku w msc. Kołatka, obręb Kołata, gm. Pobiedziska. część 5: rozbiórka budynków w msc. Sokolniki Wielkie, gm. Kaźmierz. część 6: rozbiórka maszyn i urządzeń znajdujących się w budynku suszarni oraz naprawa dachu w msc. Jarosławiec, gm. Środa Wlkp. część 7: rozbiórka komina przy gorzelni w msc. Gorazdowo, gm. Kołaczkowo.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/68/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 12 zadań częściowych.

Uslugi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/67/2014

Uslugi geodezyjne. Postępowanie obejmuje 15 zadań częściowych

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/57/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 19 zadań częściowych.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/52/2014

Wyceny nieruchomości. Zamówienie obejmuje 16 zadań częściowych.

Suwałki

Określenie wartości nieruchomości położonych na terenie powiatów: giżyckiego i węgorzewskiego oraz oleckiego 2014/2015.Postępowanie nr OLSU.SGZ.0160.4.2014.

Określenie wartości nieruchomości na terenie powiatów: giżyckiego i węgorzewskiego oraz oleckiego 2014/2015. nr OLSU.SGZ.0160.4.2014. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-09-19 numer ogłoszenia 200283-2014. Termin składania ofert 30.09.2014r. do godz. 09:30.

Szczecin

Wrocław

Usługi usuwania azbestu WR.SOP.0160.103.2014

Przetarg nieograniczony na usługi usuwania azbestu polegające na zdemontowaniu, zebraniu, składowaniu, transporcie do miejsca utylizacji wraz z ich przekazaniem w miejscu utylizacji – odpadów o kodzie 17 06 05 powstałych z elementów konstrukcyjnych zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa właściwym dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Składanie ofert do dnia 26.09.2014 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert w dniu 26.09.2014 r. o godz. 12:15.

WR.SOP.0160.104 Remont z przebudową lokali mieszkalnych w miejscowościach: Starczów 111, gm. Kamieniec Ząbkowicki oraz Niemcza przy ul. Gumińskiej 11

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 02-09-2014r. do godziny 11:00 Otwarcie ofert dnia 02-09-2014r. o godzinie 11:15

Dostawa sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu WR.SOP.0160.101.2014

Przetarg nieograniczony WR.SOP.0160.101.2014 na dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Składanie ofert do dnia 22.09.2014 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert w dniu 22.09.2014 r. o godz. 10:15.

WR.SOP.0160.102.2014 Dostawa 2 samochodów osobowych w klasie SUV dla OT ANR we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Składanie ofert do dnia 19.09.2014r. do godziny 12:00 Otwarcie ofert dnia 19.09.2014r. o godzinie 12:15

92/2014 Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nierchomości

Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 134 000 euro Składanie ofert do dnia 24.09.2014 do godziny 10:15 Otwarcie ofert o godzinie 10:30

WR.SOP.0160.77.2014 Usługi związane z utrzymaniem mienia pozostającego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budowlanych

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert do dnia 3 lipca 2014 r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert dnia 3 lipca 2014 r. o godz. 10:15

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Dostawa kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Dostawa kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Treść informacji o wyborze...

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.11.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest „Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem:248892-2014 w dniu 25 lipca 2014 roku

Postepowanie nr BY.SOP.016.8.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest „Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 6.06.2014 roku. Termin składania ofert upłynął w dniu 16 czerwca 2014 roku.

Gdańsk

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.36 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.36 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.33 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.33 cz

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak LU.SOP.0160.6.2014

Usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego

Olsztyn

Remonty 16 lokali/budynków mieszkalnych i 1 budynku gospodarczego, położonych w gminach Górowo Iławeckie, Kętrzyn, Srokowo, Barciany i Reszel.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Nr postępowania: OlL.SOP.0160.46.2014

Remont nawierzchni drogi Tolko - Borki, gmina Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Budowa studni wraz z przyłączami do Stacji Uzdatnbiania Wody w Szylenach, gmina Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Poznań

wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/59/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmowało 17 zadań częściowych.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/60/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/60/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/11/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/11/2014 Ogłoszenie o wyborze Treść ogłoszenia o wyborze...

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - postępowanie nr 016/POZ/65/2014

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/12/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/12/2014 Ogłoszenie  o wyborze Treść ogłoszenia o...

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/49/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/49/2014

Rzeszów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu RZ.SOP.0160.11.2014 - roboty budowlane

wykonanie robót budowlanych remontowo - zabezpieczających na obiektach: dwór, oficyna i spichlerz położonych na działce nr 29/19 w zespole dworsko-parkowym w miejscowości Kopytówka, gmina Brzeźnica, pow. wadowicki, woj. małopolskie wpisany do rejestru zabytków pod nr A-390/81, wykonanie robót budowlanych remontowo - zabezpieczających na obiektach: dwór, i spichlerz położonych na działce nr 245/8 w zespole dworsko-parkowym w miejscowości Facimiech, gmina Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie wpisany do rejestru zabytków pod nr A-491

Suwałki

Remont zabezpieczający budynek dworu zabytkowego w Gordejkach Małych gm. Olecko.OLSU.SOP.0160.3.2014

Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Postępowanie ogłoszono w BZP pod nr: 178125 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014. Zamawiający informuje,że 15 września dokonał wyboru oferty.

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w Łękuku Małym gm. Wydminy nr postępowania OLSU.SOP.0165.29.2014

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach informuje,że dnia 15.09.2014r. został wybrany wykonawca robót budowlano-montażowych.

Remont dachu budynku byłej szkoły, zlokalizowanej na działce geod. 25/6 położonej w Hieronimowie w gminie Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie." OLSU.SGZ.0165.27.2014

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach zawiadamia, że dnia 11-09-2014r. dokonano wyboru oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: ABRABUD Firma Handlowo-Usługowa Kamil Abramowicz 16-060 Zabłudów, ul. Chodkiewicza 34.

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamówienie nr: ZP/0160/05/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postępowania WR.SOP.0160.96.2014 w przedmiotach 1-2, 4-6, 9-10

Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów

Usługi archiwizacji materiałów archiwalnych (kategoria A) oraz dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B) stanowiących część Zasobu OT ANR we Wrocławiu oraz jednostek gospodarczych Zasobu OT ANR we Wrocławiu

Powiadomienie o wyniku postępowania Nr WR.SOP.0160.91.2014 na usługi archiwizacji materiałów archiwalnych (kategoria A) oraz dokumentacji niearchiwalnych (kategoria B) stanowiących część Zasobu OT ANR we Wrocławiu oraz jednostek gospodarczych Zasobu OT ANR we Wrocławiu.

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.85.2014

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego (komórki lokatorskie), rozbiórka budynku gospodarczego w stanie ruiny oraz wykonanie przyłącza instalacji wodnej do budynku mieszkalnego przy ul.Orkana 124 w Wałbrzychu, dz. nr 62 obr. Poniatów

Powiadomienie o ponownym wyborze oferty WR.SOP.0160.79.2014 - przedmiot 2

Usługi rolnicze polegające na skoszeniu kosiarkami lub talerzowaniu gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa dolnośląskiego - przedmiot 2 (pow. polkowicki)

WR.SOP.0160.74.2014 Dostawa kserokopiarek i zasilacza awaryjnego UPS

Powiadomienie o wyniku postępowania

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.29.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 29.09.2014 r.

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.28.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 29.09.2014 r.

Łódź

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.13.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego (byłego pałacu) w miejscowości Wielgie nr 80, gmina Zbójno, powiat golubsko-dobrzyński" Ogłoszenie o zamówieniu ostało opublikowane w BZP pod numerem 249446-2014.

Gdańsk

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.B.14.22 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.B.14.22 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.36 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.36 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.33 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.33 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.14.37 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.14.37 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.14.38 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.14.38 cz

Olsztyn

Remonty budynków mieszkalnych na terenie działania SZGZ Tolko obejmujące gminy Bartoszyce i Bisztynek

Remonty budynków mieszkalnych na terenie działania SZGZ Tolko obejmujące gminy Bartoszyce i Bisztynek

Opole

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/61/2014

Wykonanie robót rozbiórkowych budynków i budowli usytuowanych w msc. Chwalibogowo, gm. Września (dz. nr; 121/6, 98/4).

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/63/2014

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej od skrzynki gazowej do kotła oraz remont kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania budynku dworu w Trzebawiu.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.51.2014

Usługi związane z rozdysponowaniem, utrzymaniem mienia związanego z gospodarką mieszkaniową oraz infrastrukturą techniczną Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

WR.SOP.0160.74.2014 Dostawa kserokopiarek i zasilacza awaryjnego UPS

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.90.2014

Obsługa prawna Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu w zakresie zastępstw procesowych w postępowaniu sądowym administracyjnym i egzekucyjnym

Zielona góra

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.27.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.26.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.11.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest „Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem:248892-2014 w dniu 25 lipca 2014 roku

Gdańsk

Olsztyn

Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na działkach nr 165/34, 165/89 obręb Gągławki, gmina Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na roboty budowlane Nr: OL.SOP.0160.44,.2014

Poznań

wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/59/2014

Wyceny nieruchomości. Zadanie obejmowało 17 zadań częściowych.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/60/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/60/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/20/2014

Unieważnienie postępowania w zakresie części 20.

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie nr: ZP/0160/05/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Ogłoszenia archiwalne

Przetargi

Ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker