Przetargi

Biuro prezesa

Przetarg nieograniczony na: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oraclew roku 2015".

Przetarg nieograniczony na: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oraclew roku 2015". Przetarg...

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.12.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: :Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego w miejscowości Wichulec nr 13, gmina Bobrowo, powiat brodnicki. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 25 lipca 2014 roku pod numerem 249438-2014Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 11 sierpnia 2014 do godziny 12:00.

Gdańsk

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej i wewnętrzną doziemną instalacją elektryczną w miejscowości Grzymała gm Stary Targ powiat sztumski

Postępowanie nr SOP-0160-30/14. Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do dnia 9.09.2014 r. do godz. 11:00

Zamowienia na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zaproszenia do składania ofert na zamówienia udzielane na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowień publicznych w zakładce INNE OGŁOSZENIA - Zapytania oferowe

Gorzów wlkp.

Wycinka drzew GO.SOP.016.45.14

Wycinka drzew. Składanie ofert do 08.09.14r. do godz. 9.00

Roboty rozbiórkowe Bronowice GO.SOP.016.46.14

Roboty rozbiórkowe Bronowice Składanie ofert do 9.09.14r. do godz. 9.00

Olsztyn

Remonty 16 lokali/budynków mieszkalnych i 1 budynku gospodarczego, położonych w gminach Górowo Iławeckie, Kętrzyn, Srokowo, Barciany i Reszel

Remonty 16 lokali/budynków mieszkalnych i 1 budynku gospodarczego, położonych w gminach Górowo Iławeckie, Kętrzyn, Srokowo, Barciany i Reszel. Termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2014 r.

Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na działkach nr 165/34, 165/89, obręb Gągławki, gmina Stawiguda, woj. warmińsko - mazurskie

Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na działkach nr 165/34, 165/89, obręb Gągławki, gmina Stawiguda, woj. warmińsko - mazurskie

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: bartoszyckiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego i miasta Olsztyn

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: bartoszyckiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego i miasta Olsztyn. Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2014 r. o godz. 8:30

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2014 r. o godz. 8:30

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2014 r. o godz. 8:30

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach ZWRSP, którymi dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatów: kętrzyńskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach ZWRSP, którymi dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatów: kętrzyńskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2014 r. o godz. 8:30

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: braniewskiego, elbląskiego i miasta Elbląg

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: braniewskiego, elbląskiego i miasta Elbląg. Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2014 r. o godz. 8:30

Wycena majątku będącego w Zasobie WRSP, którym dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w 2015 r.

Przetarg nieograniczony na usługi - wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert upływa w dniu 01.09.2014 r. o godz. 8,30.

Wycena majątku będącego w Zasobie WRSP, którym dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, olsztyńskiego i ełckiego w 2015 r.

Przetarg nieograniczony na usługi - wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert upływa w dniu 01.09.2014 r. o godz. 8,30.

Wycena majatku będącego w Zasobie WRSP, którym dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu elbląskiego i braniewskiego w 2015 r.

Przetarg nieograniczony na usługi - wartość szacunkowa przekracza równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert upływa w dniu 01.09.2014 o godz. 8,30

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 3 zadania częściowe

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.88.2014.U

Prace geodezyjne – 4 zadania częściowe

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.II.87.2014.U

Poznań

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/64/2014

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/64/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/62/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/62/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/60/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/60/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/57/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 19 zadań częściowych.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/52/2014

Wyceny nieruchomości. Zamówienie obejmuje 16 zadań częściowych.

Rzeszów

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu RZ.SOP.0160.11.2014 - roboty budowlane

- wykonanie robót budowlanych remontowo - zabezpieczających na obiektach: dwór, oficyna i spichlerz położonych na działce nr 29/19 w zespole dworsko-parkowym w miejscowości Kopytówka, gmina Brzeźnica, pow. wadowicki, woj. małopolskie wpisany do rejestru zabytków pod nr A-390/81 , - wykonanie robót budowlanych remontowo - zabezpieczających na obiektach: dwór, i spichlerz położonych na działce nr 245/8 w zespole dworsko-parkowym w miejscowości Facimiech, gmina Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie wpisany do rejestru zabytków pod nr A-491

Suwałki

Remont dachu budynku byłej szkoły, zlokalizowanej na działce geod. 25/6 położonej w Hieronimowie w gminie Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie." OLSU.SGZ.0165.27.2014

Przetarg na roboty budowlano-remontowe o zakresie: rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z eternitu wykonać nowe pokrycie z blachy, remont ścian szczytowych, przemurowanie kominów, naprawa wejściowych schodów z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych. termin składania ofert 08-09-2014 godzina 09:30 w siedzibie Filii w Suwałkach.

Remont zabezpieczający budynek dworu zabytkowego w Gordejkach Małych gm. Olecko.OLSU.SOP.0160.3.2014

Przetarg nieograniczony.Ogłoszenie opublikowano w BZP pod nr: 178125 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014.Termin składania ofert 2014.09.04 do godz. 09:30

Szczecin

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego

Zamówienie nr: ZP/0160/08/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 12.09.2014r. godz. 11:00

Wykonanie remontu dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, położonych w miejscowości Zatory, gmina Zatory, powiat pułtuski, województwo mazowieckie

Zamówienie nr: ZP/0160/07/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia est mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 186 000 euro. Termin składania ofert: 05.09.2014r. godz. 11:15

Wrocław

Likwidacja nielegalnych skadowisk odpadów WR.SOP.0160.96.2014

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do 08.09.2014 do godz. 12:00 Otwarcie ofert 08.09.2014 godz. 12:15

WR.SOP.0160.94.2014 Dostawa 2 samochodów osobowych w klasie SUV dla OT ANR we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do 02.09.2014 do godz. 12:00 Otwarcie ofert 02.09.2014 o godz. 12:15 UWAGA ZMIANA TERMINU Składanie ofert do 04.09.2014 do godz. 12:00 Otwarcie ofert 04.09.2014 o godz. 12:15

92/2014 Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nierchomości

Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 134 000 euro Składanie ofert do dnia 24.09.2014 do godziny 10:15 Otwarcie ofert o godzinie 10:30

93/2014 Roboty rozbiórkowe

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 9.09.2014 roku do godziny 11:00. Otwarcie ofert o godzinie 11:15.

WR.SOP.0160.77.2014 Usługi związane z utrzymaniem mienia pozostającego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budowlanych

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert do dnia 3 lipca 2014 r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert dnia 3 lipca 2014 r. o godz. 10:15

Ogłoszenia o wyborze oferty

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.11.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest „Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem:248892-2014 w dniu 25 lipca 2014 roku

Postepowanie nr BY.SOP.016.14.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego (byłego pałacu) w miejscowości Słuchaj 9, gmina Golub Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński. Ogloszenie o zamówieniu zostało opublikoane w BZP w dniu 25 lipca 2014 roku pod numerem 249420-2014

Postepowanie nr BY.SOP.016.8.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest „Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 6.06.2014 roku. Termin składania ofert upłynął w dniu 16 czerwca 2014 roku.

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Dostawa urządzeń komputerowych GO.SOP.016.44.14

Dostawa urządzeń komputerowych GO.SOP.016.44.14

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.43.14

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.43.14

Prace agrotechniczne GO.SOP.016.42.14

Prace agrotechniczne GO.SOP.016.42.14

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.B.14.23 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.B.14.23 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.B.14.22 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.B.14.22 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.35 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.35 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.34 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.34 cz

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak LU.SOP.0160.6.2014

Usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego

Olsztyn

Remont nawierzchni drogi Tolko - Borki, gmina Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Budowa studni wraz z przyłączami do Stacji Uzdatnbiania Wody w Szylenach, gmina Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/51/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/51/2014

wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/10/2014

wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/10/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/49/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/49/2014

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamówienie nr: ZP/0160/05/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

88/2014 Usługi publikacji ogłoszeń ogólnopolskich

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.85.2014

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego (komórki lokatorskie), rozbiórka budynku gospodarczego w stanie ruiny oraz wykonanie przyłącza instalacji wodnej do budynku mieszkalnego przy ul.Orkana 124 w Wałbrzychu, dz. nr 62 obr. Poniatów

Powiadomienie o ponownym wyborze oferty WR.SOP.0160.79.2014 - przedmiot 2

Usługi rolnicze polegające na skoszeniu kosiarkami lub talerzowaniu gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa dolnośląskiego - przedmiot 2 (pow. polkowicki)

WR.SOP.0160.74.2014 Dostawa kserokopiarek i zasilacza awaryjnego UPS

Powiadomienie o wyniku postępowania

Zielona góra

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.27.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 10.09.2014 r.

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.26.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 08.09.2014 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Prace agrotechniczne GO.SOP.016.42.14

Prace agrotechniczne GO.SOP.016.42.14

Lublin

Usługi geodezyjne - LU.SOP.0160.7.2014

Usługi geodezyjne na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa lubelskiego.

Opole

Rzeszów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu RZ.SOP.0160.10.2014 - usługi - wyceny

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie oraz innych wycen wskazanych przez Oddział Terenowy w Rzeszowie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu RZ.SOP.0160.6.2014 - usługi - regulacje stanu prawnego

Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, synchronizacja i wykonanie map do celów prawnych, wykonanie opinii geodezyjnej dot. gruntów po dawnych majątkach ziemskich nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.51.2014

Usługi związane z rozdysponowaniem, utrzymaniem mienia związanego z gospodarką mieszkaniową oraz infrastrukturą techniczną Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

WR.SOP.0160.74.2014 Dostawa kserokopiarek i zasilacza awaryjnego UPS

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

67/14 Usługi projektowania architektonicznego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.11.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest „Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem:248892-2014 w dniu 25 lipca 2014 roku

Postępowanie nr By.SOP.016.12.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: :Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego w miejscowości Wichulec nr 13, gmina Bobrowo, powiat brodnicki. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 25 lipca 2014 roku pod numerem 249438-2014.

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/51/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/51/2014

wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/10/2014

wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/10/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/20/2014

Unieważnienie postępowania w zakresie części 20.

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie nr: ZP/0160/05/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Ogłoszenia archiwalne

Przetargi

Ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker