Przetargi

Biuro prezesa

Informacja o ogłoszenieu o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na świadczenie usługi dostosowania portali ANR do krajowych ram interoperacyjności poprzez modyfikację już istniejacych lub budowę nowych.

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na świadczenie usługi dostosowania portali ANR do krajowych ram interoperacyjności poprzez modyfikację już istniejących lub budowę nowych wraz z załącznikami zamieszczone jest w sekcji "Inne ogłoszenia" w zakładce "Dialogi techniczne" .

Bydgoszcz

Postępowanie By.SOP.016.7.4.2015.MB - Tulibowo

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącymi robotami naprawczo-remontowymi, znajdującego się w miejscowości Tulibowo nr 3, gmina Dobrzyń n/Wisłą powiat lipnowski". Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2015 roku i zostało opublikowane pod nr 71002-2015. UWAGA!!!! TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZEDŁUZONY DO DNIA 20.04.2015 r. do godziny 12:00

Postępowanie nr BY.SOP.016.6.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 26 zadań. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 25 marca 2015 roku i opublikowane pod numerem 67158 - 2015 Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 2 kwietnia 2015 roku do godziny 14:00

Gorzów wlkp.

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.16.15

Usługi geodezyjne Składanie ofert do 21.04.15r. do godz. 9.00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.04.2015

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Nacław, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 1/9 obręb Nacław Postępowanie nr SZKO.SOP.016.04.2015

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.B.15.37 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.B.15.37 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.A.15.36 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.A.15.36 cz

Olsztyn

Nadzór inwestorski w 2015 r. w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej.

Przetarg nieograniczony na usługi - Nr postepowania OL.SOP.0160.14.2015 - termin składania ofert upływa w dniu 22.04.2015 r. o godz. 8,30.

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/15/2015

Usługi geodezyjne. Zamówienie obejmuje 15 zadań częściowych.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/13/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/13/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/9/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/9/2015

Szczecin

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa wskazanych przez ANR na terenie województwa zachodniopomorskiego - Przetarg nr 3 na 2015 r.". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.6.2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej nie przekraczajacej kwoty 134.000 tys euro. Termin składania ofert 22.04.2015 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 22.04.2015 r. godz. 10:30

Warszawa

Wykonanie rozbiórek budynków i budowli położonych na terenie województwa śląskiego

Zamówienie nr: ZP/0160/05/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 186 000 euro. Termin składania ofert: 28.04.2015 r.

Wrocław

WR.SOP.0160.30.2015 Usługi ochrony całodobowej mienia oraz dozoru obiektów Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 20.05.2015 r. godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 20.05.2015 r. godz. 11:15

WR.SOP.0160.29.2015 Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP, przeznaczonych do zagospodarowania

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 19 maja 201 5 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 19 maja 2015 r. godz. 10:15

Usługi sekretarsko-asystenckie WR.SOP.0160.38.2015

Przetarg nieograniczony na usługi sekretarsko-asystenckie wraz z obsługą kancelarii na potrzeby Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kunickiego 4. Termin składania ofert do dnia 20.04.2015 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert w dniu 20.04.2015 r. o godz. 12:15.

Zielona góra

Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.12.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 29.04.2015 r.

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.11.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 27.04.2015 r.

Łódź

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów, świadczeniem usług transmisji danych za pomocą Internetu bezprzewodowego oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów, świadczeniem usług transmisji danych za pomocą Internetu bezprzewodowego oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.15.54 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.15.54 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.03.2015

Wykonanie usług rolniczych polegających na wykonaniu zabiegów nawożenia oraz ochrony roślin na nieruchomości położonej na terenie gminy Postomino, obręb Złakowo oznaczonych jako działki nr 100, 102, 104/1, 104/2, 106/1, 106/2, 106/3, 108, 110/1, 110/2, 110/3, 110/5, 110/6, 112/1 i 112/2 o łącznej powierzchni zasiewu pszenicy ozimej 227,7381 ha Postępowanie nr SZKO.SOP.016.03.2015

Olsztyn

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Szymbark, gm. Iława, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - nr postępowania OL.SOP.0160.5.2015

Opole

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.22.2015.U

OP.SOP.ZP.016.II.20.2015.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych

Poznań

dokumentacje projektowo - kosztorysowe - postępowanie nr 016/POZ/10/2015

Dokumentacje projektowo - kosztorysowe - postępowanie nr 016/POZ/10/2015.

wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/6/2015

wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/6/2015

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/4/2015

Zamówienie obejmowało 9 zadań częściowych.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/2/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/2/2015

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.IIcz-16.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: przemyskiego, M. Przemyśl, jarosławskiego, M. Jarosław, przeworskiego, lubaczowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Suwałki

Remont budynku mieszkalnego nr 7 lokal 2 i 3 położonego w miejscowości Grabówek gmina Mikołajki na działce nr 237/24. OLSU.SGZ.0165.4.2015

Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach, adres: ul. Sportowa 22,16-400 Suwałki informuje: że dnia 09.04.2015r dokonano wyboru wykonawcy. Wybrano ofertę Zakładu Handlowo-Usługowego „ARKODACH" Wioleta Cagara 11-700 Mrągowo, Marcinkowo 131. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

Dostawa i uruchomienie serwera wraz z urządzeniem archiwizującym do Filii Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach. Postępowanie OLSU.SOP.0165.10.2014

Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach zawiadamia o wyborze oferty.

Szczecin

"Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa Zachodniopomorskiego". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.4.2015

"Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa Zachodniopomorskiego". Postępowanie...

„Publikacja ogłoszeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w dzienniku prasowym o zasięgu regionalnym w 2015r."

„Publikacja ogłoszeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w dzienniku prasowym o zasięgu regionalnym w 2015r." ...

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.35.2015

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 1 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.31.2015

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 4 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WRSOP.0160.32.2015

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 3 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Usługi medyczne dla pracowników oraz członków rodzin pracownika Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Powiadomienie o wyniku postępowania na usługi medyczne dla pracowników oraz członków rodzin pracownika Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu WR.SOP.0160.10.2015

8/2014 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 8 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.10.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 27.04.2015 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów, świadczeniem usług transmisji danych za pomocą Internetu bezprzewodowego oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:"Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów, świadczeniem usług transmisji danych za pomocą Internetu bezprzewodowego oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych".

Gorzów wlkp.

Wycena nieruchomości Go.SOP.016.13.15

Wycena nieruchomości Go.SOP.016.13.15

Olsztyn

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/5/2015

Roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/5/2015.

Usługi geodezyjne - 016/POZ/2/2015

Usługi geodezyjne - 016/POZ/2/2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Treść ogłoszenia o udzieleniu...

Szczecin

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie woj. mazowieckiego

Zamówienie ZP/0160/03/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wykonanie rozbiórek budynków i budowli położonych na terenie województwa wielkopolskiego

Zamówienie nr: ZP/0160/04/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 186 000 euro.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Dostawa sprzętu komputerowego WR.SOP.0160.101.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr WR.SOP.0160.101.2014 na dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.11.2015

Remont z przebudową lokalu mieszkalnego nr 2-3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w miejscowości Starczów 111 dz. 710/3 gm. Kamieniec Ząbkowicki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.19.2015

Przebudowa istniejącego muru oporowego w miejscowości Stolec w granicach działki nr ew. 1000/39 powiat ząbkowicki - pierwsza część inwestycji

Dostawa materiałów eksploatacyjnych WR.SOP.0160.26.2015

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem WR.SOP.0160.26.2015

Zielona góra

Rozbiórka budynków inwentarskich, zbiorników na gnojowicę, oraz placów i dróg betonowych obręb Żagań 2, Bożnów, działka 151/12 ul. Kożuchowska woj. lubuskie

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.7.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 5.186.000 euro.

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Olsztyn

Opracowanie dokumentacji wraz z pozwoleniami na remonty oraz rozbiórkę 4 obiektów budowlanych z terenu działania SZGZ Elbląg

Opracowanie dokumentacji wraz z pozwoleniami na remonty oraz rozbiórkę 4 obiektów budowlanych z terenu działania SZGZ Elbląg

Opracowanie dokumentacji technicznej na remonty 33 lokali mieszkalnych położonych na terenie działania SZGZ Elbląg

Opracowanie dokumentacji technicznej na remonty 33 lokali mieszkalnych położonych na terenie działania SZGZ Elbląg

Poznań

dokumentacje projektowo - kosztorysowe - postępowanie nr 016/POZ/10/2015

Dokumentacje projektowo - kosztorysowe - postępowanie nr 016/POZ/10/2015.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker