INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gdańsk

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do ANR Oddział Terenowy w Gdańsku

Zamówienie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia 04 maja 2017 r.

Gorzów wlkp.

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Olsztyn

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka drogi ul. Targowej na działkach nr 38/41, 38/43, i 55 obręb 3 w Kętrzynie w zakresie ujętym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka drogi ul. Targowej na działkach nr 38/41, 38/43, i 55 obręb 3 w Kętrzynie w zakresie ujętym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia. termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2017 r.

Poznań

Usługa sporządzenia wniosku o dopłaty obszarowe

Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu wniosku o dopłaty obszarowe do niezagospodarowanych gruntów ANR, poprzedzone ich oględzinami i obmiarem oraz wykonaniem usług agrotechnicznych przez podmioty wyłonione w odrębnym postępowaniu tj. wskazanie gruntów objętych wykonaniem usług, sprawdzenie prawidłowości ich wykonania tj. koszenia użytków zielonych, zebrania i usunięcia okrywy roślinnej.

Suwałki

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie prac w budynku biurowym SZGZ w Michałowie

Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest usługa polegająca na: opracowaniu dokumentacji projektowej na roboty budowlane, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót w budynku biurowym będącym siedzibą SZGZ w Michałowie ul. Projektowana 34

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie remontów w lokalach mieszkalnych i innych budynkach będących w zasobie SZGZ w Bystrym

Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest usługa polegająca na: opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontów w lokalach mieszkalnych i innych będących w zasobie SZGZ w Bystrym z podziałem na zadania.

Szczecin

„Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego odwodniającego na dz. nr 181, 183, 186, 187, 188, 189, 191, 194, 201 obr. Sielsko, gm. Węgorzyno". Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

„Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego odwodniającego na dz. nr 181, 183, 186, 187, 188, 189, 191, 194, 201 obr. Sielsko, gm. Węgorzyno". Informacja o udzieleniu...

„Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie". WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

„Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie". WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. ...

„Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego odwodniającego na dz. nr 181, 183, 186, 187, 188, 189, 191, 194, 201 obr. Sielsko, gm. Węgorzyno". Wybór najkorzystniejszej oferty.

„Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego odwodniającego na dz. nr 181, 183, 186, 187, 188, 189, 191, 194, 201 obr. Sielsko, gm. Węgorzyno". Wybór najkorzystniejszej...

„Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie". Termin składania ofert: do dnia 19.04.2017r. do godz. 11.00.

„Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie". Termin składania ofert: do dnia 19.04.2017r. do godz. 11.00. ...

Warszawa

Dostawa materiałów (artykułów) biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych. Zamówienie zostało podzielone na dwie części.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ: 25 kwietnia 2017 r. godz. 12:00.

Wykonanie remontu dachu i ocieplenia budynku biurowego położonego w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Termin składania ofert: do 11 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00.

Wrocław

Powiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu znak WR.SGZ.MB.251.7.2017.BT

Usługi w zakresie prac zabezpieczeniowych, naprawczo-konserwacyjnych, drobnych prac budowlanych i prac porządkowych na budynkach w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, położonych na terenie województwa dolnośląskiego,

WR.SGZ.MB.251.1.2017 Usługi kominiarskie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do dnia3 lutego 2017r

Zielona góra

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, w szczególności tonerów do drukarek, kserokopiarek oraz faksów w 2017 r.

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Termin składania ofert 28.04.2017 r.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker