INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gdańsk

Wycena nieruchomości oznaczonej jako działki nr 269/5, 269/7, 271/10 i 281 o łącznej powierzchni 151,8724 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ząbrowo, gm. Stare Pole, powiat malborski.

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia 30 czerwca 2017 r.

Publikacja ogłoszeń prasowych dotyczacych działalności OT ANR w Gdańsku w prasie codziennej o ogólnopolskim zasięgu sprzedaży

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia 3 lipca 2017 r.

Publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących działalności OT ANR w Gdańsku w prasie codziennej o regionalnym zasięgu sprzedaży

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia 3 lipca 2017 r.

Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych stanowiących wyposażenie sali konferencyjnej

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia 3 lipca 2017 r. do godz. 12:00

Gorzów wlkp.

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Koszalin

Zapytanie ofertowe rozbiórka - obora Bukowo Morskie dz. nr 29/69.

Wykonanie robót budowlanych, polegających na całkowitej rozbiórce obiektu - budynek - obora o numerze inwentarzowym 00009-57. Lokalizacja: Bukowo Morskie, gmina Darłowo, powiat sławieński, dz. nr 29/69, obręb Bukowo Morskie.

Olsztyn

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administracji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie - postępowanie Nr 2 z dnia 26.06.2017 r.

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administracji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie - postępowanie Nr 2 z dnia 26.06.2017 r. Termin składania ofert: do dnia 04.07.2017 r. do godz. 15:00

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administracji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administracji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Wykonanie usługi rolniczej polegającej na skoszeniu pokrywy roślinnej i jej rozdrobnieniu na działkach nr: 1/50, 1/93, 57/7 i 57/8 oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Zielonka, gmina Szczytno, powiat szczycieński

Wykonanie usługi rolniczej polegającej na skoszeniu pokrywy roślinnej i jej rozdrobnieniu na działkach nr: 1/50, 1/93, 57/7 i 57/8 oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Zielonka, gmina Szczytno, powiat szczycieński. Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2017 r. o godz. 11:00

Usługa koszenia trawy w m. Lidzbark Warmiński dz. nr 14/36 o pow. 1,3029.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę koszenia trawy w miejscowości Lidzbark Warmiński, dz. nr 14/36 o poz. 1,3029 obręb 8 miasto Lidzbark Warmiński (ul. Ornecka). Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2017 r.

Wykonanie usługi dwukrotnego koszenia barszczu Sosnowskiego rosnącego na działkach nr nr 32/11; 32/134 i 32/14 w obrębie Wilikiejmy oraz na działce nr 93 w obrębie Olszewnik, gmina Jeziorany

Wykonanie usługi dwukrotnego koszenia barszczu Sosnowskiego rosnącego na działkach nr nr 32/11; 32/134 i 32/14 w obrębie Wilikiejmy oraz na działce nr 93 w obrębie Olszewnik, gmina Jeziorany. Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2017 r.

Wykonanie usługi koszenia trawy o pow. 1,90 ha w miejscowości Kwitajny, Krasinek, Rydzówka, gm. Pasłęk

Zaproszenie do składania ofert na usługę koszenia trawy o łącznej powierzchni do koszenia - w m. Kwitajny, Krasinek, Rydzówka, gm. Pasłęk. Termin składania ofert upływa w dniu 21.06.2017 r.

Usługa koszenia trawy w miejscowości Ortneta dz. nr 100/11 o pow. 2,6623

Zaproszenie do złożenia oferty - postepowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.. Termin składania ofert do 12.06.2017 r.

Wykonanie usługi oprysku i koszenia barszczu sosnowskiego w m. Smolajny dz. 278/2, gm. Dobre Miasto

Wykonanie usługi oprysku i koszenia barszczu Sosnowskiego w miejscowości Smolajny, działka nr 278/2 o pow. 5,97 ha , gm. Dobre Miasto. Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja 2017 r.

Opole

Poznań

Zakup odbiornika GPS/GNSS z wyposażeniem

Zaproszenie do składania ofert na zakup odbiornika GPS/GNSS z wyposażeniem. Termin składania ofert do 15.07.2017 r. do godz. 10.00.

Suwałki

Uprzątnięcie dzikiego wysypiska na dzialce nr 78/7 obręb Jatwieź Duża gmina Suchowola.

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest wykonanie robót polegających na uprzątnięciu i utylizacji odpadów znajdujących się na terenie działki nr 78/7 obręb 20 Jatwieź Duża gmina Suchowola o łącznej powierzchni 0,2700ha (2700m2) znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zakres prac obejmuje również ustawienie przynajmniej 2 tablic informacyjnych o zakazie składowania wszelkich odpadów na terenie działki oraz utylizację odpadów pozyskanych z terenu działki. Nr zamówienia OLSU.Z.251.29.2017.ŁB.2 Termin składania ofert do 06.07.2017r.

Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej na remont zabytku. Postepowanie nr OLSU.Z.251.28.2017.ŁB.2

„Dokumentacja konserwatorska i projektowo - kosztorysowa na remont trzech wiaduktów kolejowych położonych w miejscowości Kiepojcie, gmina Dubeninki" 2 Obiekty wpisane do rejestru zabytków. Termin składania ofert do dnia 27 czerwca 2017 r. Szczegóły w załącznikach:

Remont lokali mieszkalnych w Kowalewie 6/1 i Świdrach Kościelnych 7/5 gmina Biała Piska OLSU.Z.251.27.2017.ŁB

Zamówienie obejmuje 2 zadania. Szczegółowy zakres robót i warunki wykonania określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt budowlany opracowane odrębnie dla każdego zadania. Wymienione dokumenty są załącznikami do ogłoszenia. Termin przysłania ofert do dnia 21.06.2017r

Szczecin

„Wykonanie usługi mineralizacji pasów przeciwpożarowych na gruntach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i graniczących z kompleksami leśnymi na terenie województwa zachodniopomorskiego". WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Wykonanie usługi mineralizacji pasów przeciwpożarowych na gruntach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i graniczących z kompleksami leśnymi na...

„Remont dachu budynku pałacu we wsi Mielęcin dz. nr 37 obr. Mielęcin, gm. Krzęcin". Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

„Remont dachu budynku pałacu we wsi Mielęcin dz. nr 37 obr. Mielęcin, gm. Krzęcin". Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego ...

„Zakup i dostawa fotopułapek wraz z kartami pamięci, akumulatorkami i ładowarkami i ładowarkami do akumulatorków dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie". Termin składnia ofert: do dnia 03.07.2017r. do godz. 11.00.

„Zakup i dostawa fotopułapek wraz z kartami pamięci, akumulatorkami i ładowarkami i ładowarkami do akumulatorków dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w...

Wrocław

Zielona góra

Roboty rozbiórkowe obiektów gospodarczych, budynek gospodarczy-czworak, stajnia i obora przy zespole zabudowy dworskiej w Kozowie, dz. Nr 30/2 obręb Luboszyce gmina Gubin, powiat krośnieński, woj. lubuskie

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Termin składania ofert 7 lipca 2017 r.

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na zasilanie kotłowni gazem - informacja z otwarcia ofert

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Informacja z otwarcia ofert.

Prace agrotechniczne - informacja z otwarcia ofert

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Informacja z otwarcia ofert.

Ekspertyza Stare Drzewce - informacja z otwarcia ofert

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Informacja z otwarcia ofert.

Prace agrotechniczne

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Termin składania ofert 19.06.2017 r.

Łódź

"Wykonanie usługi geodezyjnej polegajacej na sporzadzeniu wykazu synchronizacyjnego do decyzji Wojewody Płockiego z dnia 05.08.1997 r."

Zamówienie w trybie art. 4 ust. 8 uPzp - zamówienie poniżej 30 000 euro - Ogłoszenie o wyborze oferty

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Oddziału Terenowego w Warszawie Filia w Łodzi

Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro. Termin składania ofert do 14 czerwca 2017 roku do godziny 10:00

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker