INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gdańsk

Usługa dozoru i bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości obejmującej działki nr 9, 10, 82, 85, 19/9 obręb Rokitki, dz. nr 141, 143, 146, 147 obręb Lubiszewo gm. Tczew

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Gorzów wlkp.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej.

Wykonanie zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj" polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych polegających na wybudowaniu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej zgodnie z wymogami dot. przepisów o archiwum dla budynku Zamawiającego położonego w Różankach, gmina Kłodawa,powiat gorzowski, dz. nr 38/15, zwanymi dalej „robotami", prace będą wykonywane w czynnym archiwum. Termin składania ofert do 07.08.2017 do godz. 9:00. Miejsce składania ofert ANR O.T. w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie prac agrotechnicznych polegających na doprowadzeniu gruntów do czarnego ugoru oraz na wykoszeniu okrywy roślinnej i jej usunięciu. Termin składania ofert 12.07.2017 do godz 10:00. Miejsce składania ofert ANR O.T. w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. lub na maila:ksliwinski@anr.gov.pl

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Olsztyn

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu zbożowego, dz. nr 4/31, obręb Samin, gm. Dąbrówno

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu zbożowego, dz. nr 4/31, obręb Samin, gm. Dąbrówno Uwaga: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej demontażu i utylizacji eternitu z budynków: obory - nr inw. E-40/55/187, obory - nr inw. E-41/56/182 oraz stodoły - nr inw. E-37/55/180, działka nr 94/22, obręb Pierzchały, gm. Płoskinia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej demontażu i utylizacji eternitu z budynków: obory - nr inw. E-40/55/187, obory - nr inw. E-41/56/182 oraz stodoły - nr inw. E-37/55/180, działka nr 94/22, obręb Pierzchały, gm. Płoskinia Uwaga: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki obiektów technicznych położonych w msc. Mszanowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki obiektów technicznych położonych w msc. Mszanowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie Uwaga: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu części i pomieszczenia socjalnego, ściany oporowej w silosie na kiszonkę, posadzki w oborze, dachu i eternitowych ścian w magazynie nawozów, położonych na działce nr 5/1, obręb Bukwałd, gm. Dywity

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu części i pomieszczenia socjalnego, ściany oporowej w silosie na kiszonkę, posadzki w oborze, dachu i eternitowych ścian w magazynie nawozów, położonych na działce nr 5/1, obręb Bukwałd, gm. Dywity. Uwaga: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opole

Poznań

Lipka powiat złotowski remont komina przemysłowego.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Żelazno gm. Wyrzysk zabezpieczenie budynku obory

Zaproszeni do składania ofert na wykonanie zabezpieczenia budynku obory znajdującego się w m. Żelazno gm. Wyrzysk. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 09.08.2017 r. do godz. 12.00

Kadzewo gm. Śrem zabezpieczenie budynku gospodarczego

Zaproszeni do składania ofert na wykonanie zabezpieczenia budynku gospodarczego znajdującego się w m. Kadzewo gm. Śrem. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 09.08.2017 r. do godz. 12.00.

Usługi kominiarskie 2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług kominiarskich (kontrola okresowa i czyszczenie przewodów kominowych) lokali mieszkalnych będących w zasobie ANR OT Poznań.

Suwałki

Wyliczenie wydajności dla 8 stawów rybnych na działce 77/8 obręb Piłatowszczyzna gmina Gródek. Postępowanie nr 2 Nr OLSU.Z.251.34.2017.ŁB

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest wykonanie robót polegających na wyliczeniu wydajności dla 8 stawów rybnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w miejscowości Piłatowszczyzna o łącznej powierzchni 24,0101 ha. Wyliczenie stawki czynszu obliczone ma być jako średnia wieloletnia wydajność naturalna stawów, wyrażona w kilogramach ryb z lustra wody i średnia ważona cena zbytu karpia hodowlanego w roku poprzedzającym ogłoszenie wykazu.

Uprzątnięcie dzikiego wysypiska na dzialce nr 78/7 obręb Jatwieź Duża gmina Suchowola.

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest wykonanie robót polegających na uprzątnięciu i utylizacji odpadów znajdujących się na terenie działki nr 78/7 obręb 20 Jatwieź Duża gmina Suchowola o łącznej powierzchni 0,2700ha (2700m2) znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zakres prac obejmuje również ustawienie przynajmniej 2 tablic informacyjnych o zakazie składowania wszelkich odpadów na terenie działki oraz utylizację odpadów pozyskanych z terenu działki. Nr zamówienia OLSU.Z.251.29.2017.ŁB.2 Termin składania ofert do 06.07.2017r.

Szczecin

Wybór najkorzystniejszej oferty SZ.SOP.251.66.2017

Wybór najkorzystniejszej oferty -„Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie ANR OT w Szczecinie". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.251.66.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego - SZ.SZGZ.ST.4201.79.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego "Wykaszanie i opryskiwanie srodkami chemicznymi roślin niebezpiecznych /Barszcz Sosnowskiego/ na terenie działalności SZGZ w Stargardzie w obr. Miałka dz. 6/13, 8/3, gm. Ińsko, obr. Barzkowice dz. 22/1 gm. Stargard, obr. Rogowo dz. 106/1, gm. Stargard o pow. 2 ha, postępowanie nr SZ.SZGZ.ST.4201.79.2017

Wybór najkorzystniejszej oferty "Udrożnienie rowu melioracyjnego i likwidacji zalewisk na działce nr 340/5 obręb Wałcz- miasto". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.251.70.2017

"Udrożnienie rowu melioracyjnego i likwidacji zalewisk na działce nr 340/5 obręb Wałcz- miasto". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.251.70.2017.

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego „Wykonanie zewnętrznych robót konserwacyjno-remontowych budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Czarne 10 gm. Płoty" , nr SZ.SOP.251.62.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego „Wykonanie zewnętrznych robót konserwacyjno-remontowych budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Czarne 10 gm. Płoty", postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.251.62.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego SZ.SOP.251.63.2017 „Rozbiórka starego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia siedziby SZGZ w Pyrzycach przy ul. Warszawskiej 95"

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego „Rozbiórka starego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia siedziby SZGZ w Pyrzycach przy ul. Warszawskiej 95". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.251.63.2017.

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego „Wykonania, dostawę i montaż mebli biurowych na wyposażenie archiwum zakładowego, w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie przy ul. Matejki 6B", nr SZ.SOP.251.65.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego „Wykonania, dostawę i montaż mebli biurowych na wyposażenie archiwum zakładowego, w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie przy ul. Matejki 6B", postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.251.65.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego "Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego do Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie" SZ.SEA.251.1.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego "Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego do Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie" Postępowanie umieszczone pod nr SZ.SEA.251.1.2017

Wrocław

Zielona góra

Roboty remontowe w budynku biurowym w Lubsku - zaporszenie do składania ofe

Zamówienie na roboty budowlane prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Termin składania ofert 26.07..2017 r.

Prace agrotechniczne pow. żarski i żagański - informacja z otwarcia ofert

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Informacja z otwarcia ofert.

Prace porządkowe na działkach pozostających we władaniu WRSP w 2017 roku

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Termin składania ofert 24.07.2017 r. UWAGA! Modyfikacja zaproszenia.

Łódź

Dostawa materiałów i sprzętu do Oddziału Terenowego w Warszawie Filia w Łodzi

Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro. Termin składania ofert do 3 lipca 2017 roku do godziny 9:00

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker