O AGENCJI

 

Informacje o Agencji Nieruchomości Rolnych

 

Zespoły Biura Prezesa

W skład Biura Prezesa wchodzi 8 zespołów oraz samodzielne stanowisko pracy Rzecznik Prasowy i samodzielne stanowisko pracy Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

Zespół Finansowy

Zespół Finansowy przygotowuje i realizuje politykę finansową Agencji w zakresie przepływów finansowych, windykacji należności, udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji kredytowych oraz emisji i gospodarowania obligacjami, opracowuje zasady finansowe do przejmowania nieruchomości do Zasobu i gospodarowania Zasobem, a także monitoruje stosowanie pomocy publicznej w rolnictwie przez Agencję oraz nadzoruje wykonanie kosztów i wydatków przez Biuro Prezesa.

Zespół Nadzoru Właścicielskiego

Zespół Nadzoru Właścicielskiego (ZNW) pełni funkcje właścicielskie w spółkach, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Agencja.

Zespół Organizacyjny

Zespół Organizacyjny (ZO) zapewnia obsługę administracyjną Biura Prezesa oraz współdziałanie z urzędami, instytucjami, organizacjami gospodarczymi i społecznymi. Wykonuje zadania związane z systemem informatycznym, z zarządzaniem informacjami na użytek publiczny, z prowadzeniem spraw archiwalnych Agencji, spraw kadrowych, szkoleniowych i socjalnych oraz dokonuje zakupów materiałów, środków trwałych i wyposażenia oraz zleceń usług obcych w zakresie funkcjonowania Biura Prezesa z wyłączeniem zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych, a także przygotowuje i przeprowadza postępowania w zakresie zamówień publicznych.

Zespół Gospodarowania Zasobem

Zespół Gospodarowania Zasobem (ZGZ) wykonuje zadania w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu i realizacji przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zadania związane z ewidencją mienia Zasobu, analizą gospodarowania tym mieniem.

Zespół Prawny

Zespół Prawny (ZP) wykonuje obsługę prawną Biura Prezesa oraz udziela pomocy komórkom prowadzącym obsługę prawną oddziałów.

Zespół Księgowości

Zespół Księgowości (ZK) prowadzi rachunkowość Biura Prezesa oraz koordynuje rachunkowość jednostek organizacyjnych Agencji.

Zespół Audytu Wewnętrznego

przeprowadza audyty na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu w uzgodnieniu z Prezesem.

Zespół Kontroli Wewnętrznej

Zespół Kontroli Wewnętrznej realizuje zadania kontrolne w jednostkach organizacyjnych Agencji, w podmiotach działających w imieniu i na rzecz Agencji, w których Agencja jest uprawniona do przeprowadzania kontroli oraz pozostałych podmiotach w zakresie ich obowiązków wobec Agencji, wynikających z zawartych z nimi umów.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker