Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

 
 
  
 
 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Warszawa, mazowieckie, otwocki, gm.Karczew,obr.Otwock Mały

Cena:

74 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.13 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-11-20

nr 343
więcej>>


OT Warszawa, mazowieckie, otwocki, gm.Karczew,obr.Otwock Mały

Cena:

13.200 zł
Powierzchnia (w ha): 0.02 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-11-20

nr 418
więcej>>


OT Warszawa, mazowieckie, otwocki, gm.Karczew,obr.Otwock Mały

Cena:

2 10.000 zł
Powierzchnia (w ha): 0.44 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-11-20

nr 861
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Elbląg, obręb Gronowo Górne, dz. 17

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 5.0400 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-11-18

Gmina Elbląg, obręb Gronowo Górne dz. 17. Nieruchomość położona jest na południowy zachód od miejscowości Gronowo Górne, w odległości około 1 km od drogi krajowej 7 Elbląg Warszawa, wśród nieruchomości o rolniczym przeznaczeniu i zabudowań. Nieruchomość stanowi działkę w kształcie kwadratu, konfiguracja terenu równinna. Nieruchomość graniczy ze wszystkich stron z rowami, wód i zabagnień nie stwierdzono. Wjazd na nieruchomość poprzez przepust. Wód i zabagnień nie stwierdzono. Przez działkę biegnie linia energetyczna i znajdują się dwa słupy.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Jeziorany, obręb Derc, dz. 25

Cena:

19 950.00 zł
Powierzchnia (w ha): 2.5600 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-11-21

Nieruchomość położona ok. 1,3 km od zwartej zabudowy wsi. Dojazd do działki jest zły dostęp do drogi publicznej zapewnia działka nr 30. Jest to droga nieurządzona o długości ok. 500 m.; na odcinku ponad 50 m. przebiega ona przez teren mocno podmokły. Działka na chwile obecną stanowi podmokły i zakrzaczony (porośnięty łozą) nieużytek. Zgodnie z zaświadczeniem z Urzędu Miasta w Jezioranach znak: RO.6727.2.2014 z dnia 02.01.2014r. Gmina Jeziorany nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziorany obrębu Derc. W opracowanym i uchwalonym uchwałą nr VII/74/07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 10 września 2007 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziorany z późniejszymi zmianami przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako teren rolny z dopuszczeniem jego zalesienia. Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WSI.403.25.2014.KW z dnia 30.01.2014r. powyższa nieruchomość nie jest objęta formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), takimi jak: Obszar Natura 2000, park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Purda, obręb Silice, dz. 75, 96, 98/2

Cena:

1 060 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 34.4095 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-11-21

Nieruchomość położona jest na kolonii wsi, ok. 400 m od najbliższych zabudowań i brzegów Jeziora Silickiego. Działki nr 96 oraz 98/2 tworzą zwarty kompleks gruntów, natomiast działka nr 75 położona jest po drugiej stronie kanału. Dojazd do nieruchomości jest dość słaby (z drogi nieurządzonej biegnącej wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości, przy czym końcowy odcinek wytyczonej drogi dojazdowej do działki nr 96 przebiega po terenie mocno podmokłym). W odległości 250 m od granic nieruchomości przebiega droga asfaltowa Olsztyn-Prejłowo. Grunty orne obecnie stanowią ściernisko, łąki mocno zdegradowane, obecnie odłogowane, częściowo stanowią podmokły i zakrzaczony nieużytek. Na terenie nieruchomości znajduje się ponadto bardzo duży nieużytek, który wraz z przyległymi łąkami wchodzi w skład użytku ekologicznego Bogdany i podlega ochronie prawnej. Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WSI.403.20.2014.KW z dnia 24.01.2014r. powyższa nieruchomość nie jest objęta formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), takimi jak: park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar NATURA 2000, stanowisko dokumentacyjne, oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Jednakże jest ona zlokalizowana na obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego, w stosunku do którego obowiązują zapisy rozporządzenia nr 153 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 198, poz. 3104). Ponadto przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie użytku ekologicznego Bogdany, który został ustanowiony Rozporządzeniem nr 2 Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Bogdany (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 nr 37, poz. 620). Zgodnie z zaświadczeniem z Urzędu Gminy w Purdzie (G.T.6724.10.14 z dnia 20.01.2014 roku) w/w nieruchomość w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku położona była na terenach rolnych. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Purda-uchwała nr XXV-204/1 Rady Gminy Purda z dnia 29 marca 2001r. działka położona jest w strefie II-rolniczo-turystyczno-osadniczej, obszar IIB-rolniczy, tereny rolnicze. Na w/w działkę nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

309 mln zł do państwowej kasy

W czwartek 30 października br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do budżetu państwa i na Fundusz Rekompensacyjny 309 mln złotych.

20-lecie ARiMR

W środę 29 października br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja z okazji 20-lecia powstania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 10-lecia wdrażania w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Mistrzostwa świata w zaprzęgach

W dniach 25-28 września br., odbyły się w Izaak, na Węgrzech Mistrzostwa Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi. Wzięli w nich udział zawodnicy reprezentujący Spółki Agencji Nieruchomości Rolnych.

Olsztyńska oferta terenów inwestycyjnych

Targi POLEKO, KOMTECHNIKA, GMINA oraz SALON INVESTFIELD to imprezy wystawiennicze Międzynarodowych Targów Poznańskich, które odbyły się w dniach 14-17 października br. Uczestniczył w nich olsztyński oddział terenowy ANR, który zaprezentował atrakcyjne oferty nieruchomości inwestycyjnych.

Forum Rolnicze w Toruniu

25 października br. odbyło się Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej, którego partnerem był Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy. Partnerem strategicznym był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego a współorganizatorem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Ekonomiści i prawnicy o gospodarstwach rodzinnych

W dniach 23-24 października 2014 roku w Warszawie w Sali Kryształowej SGGW odbyła się, pod patronatem Prezydenta RP, międzynarodowa konferencja naukowa „Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej".

Odznaczenie Profesora Axela Wehrenda

W dniu 17 października 2014 r. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Leszek Świętochowski udekorował Prof. Dr. hab. Axela Wehrenda z Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy) Medalem Zasłużony dla Rolnictwa, przyznanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana dr. Marka Sawickiego.

Back to Business

23 września 2014 r. we Wrocławiu odbyła się XI edycja spotkania Back to Business. Tematem wiodącym konferencji było przedstawienie korzyści jakie niesie dla miasta inwestycja firmy Amazon.

Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej

Na gruntach przekazanych przez OT ANR we Wrocławiu powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się 29 września 2014 r.

Polski Kongres Rolnictwa 2014

15 września 2015 r. w zamku Topacz w Ślęzie odbyła się kolejna konferencja w ramach Polskiego Kongresu Rolnictwa. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Jej uczestnikiem była również ANR OT we Wrocławiu.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker