Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2010 - 2014

 

Przydatne linki 

 

  

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 

 

 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

UWAGA

Agencja Nieruchomości Rolnych informuje, że od 1 kwietnia 2015 roku, siedziba Biura Prezesa mieści się pod nowym adresem:

Ul. Inflancka 4,
00-189 Warszawa.

Dotychczasowe numery telefonów i faksów nie ulegają zmianie

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Piecki, obręb Nowe Kiełbonki, dz. 109/3

Cena:

42 525.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0700 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-09-23

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki działka nr 109/3 znajduje się na terenie nie wskazanym jako postulowana strefa zainwestowania. Działka położona jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Teren objęty jest obszarem specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008), który został ustanowiony na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004r w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 poz. 2313).
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Purda, obręb Klebark Wielki, dz. 163/1

Cena:

105 900.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.8600 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-09-30

Nieruchomość położona jest ok. 5 km od granic Olsztyna. Dojazd szosą z Olsztyna do Klebarka Wielkiego, dalej 2,3 km drogą w kierunku wsi Bogdany, około 0,5 km od kanału Elżbiety, na granicy z obrębem Wójtowo. Istnieje możliwość podłączenia sieci elektrycznej-około 300m. Nieruchomość nieużytkowana, zachwaszczona perzem. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne nieużytkowane. Zgodnie z zaświadczeniem z Urzędu Gminy w Purdzie (G.T.6724.12.14 z dnia 22.01.2014 roku) w/w nieruchomość w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku położona była na terenach rolnych. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Purda-uchwała nr XXV-204/01 Rady Gminy Purda z dnia 29 marca 2001r. nieruchomość położona jest w strefie I-podmiejskiej, tereny rolnicze. Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WSI.403.56.2014 KW z dnia 13.02.2014r. powyższa nieruchomość jest zlokalizowana na obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego, w stosunku do którego obowiązują zapisy rozporządzenia Nr 153 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 198, poz. 3104).
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Purda, obręb Klebark Wielki, dz. 79

Cena:

191 700.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.7500 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-09-30

Nieruchomość położona jest około 5,0 km od granic Olsztyna, 1,0 km na północ od centrum zabudowy dużej wsi Klebark Mały w rozwidleniu dróg gruntowych do Wójtowa i Klebarka Małego. Dojazd do nieruchomości szosą Olsztyn €“ Klebark Wielki, dalej drogą częściowo utwardzoną (płyty betonowe, żwir) i drogą gruntową przejezdną. Istnieje możliwość podłączenia sieci elektrycznej. Nieruchomość odłogowana od wielu lat, silnie zachwaszczona, częściowo zakrzewiona i zadrzewiona (brzoza w wieku 4-8 lat nie mająca wartości użytkowej). Sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty rolnicze nie użytkowane i drogi gruntowe przejezdne. Zgodnie z zaświadczeniem z Urzędu Gminy w Purdzie (G.T.6724.12.14 z dnia 22.01.2014 roku) w/w nieruchomość w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku położona była na terenach rolnych. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Purda-uchwała nr XXV-204/01 Rady Gminy Purda z dnia 29 marca 2001r. nieruchomość położona jest w strefie I-podmiejskiej, tereny rolnicze.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Barczewo, obręb Łęgajny, dz. 106/3

Cena:

165 690.00 zł
Powierzchnia (w ha): 6.0915 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-09-30

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Miejskiego w Barczewie znak: BIOŚ.6727.1558.2014 z dnia 03.04.2014r., na podstawie Uchwały nr VII/55/07 z dnia 19 marca 2007 roku Rady Miejskiej w Barczewie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łęgajny na działce ustala się następujące przeznaczenie: ¢ teren rolniczy ze stanowiskiem archeologicznym, częściowo jako istniejące lasy. Rada Miejska w Barczewie na dzień wydania zaświadczenia nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaś Uchwałą nr XXXVIII/234/13 z dnia 25 lutego 2013r., Rada Miejska w Barczewie przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Barczewo. Nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla przedmiotowej działki. Na przedmiotowej działce nie są planowane prace wymagające rezerwacji terenu na nowe inwestycje. Nieruchomość nie jest objęta programem Natura 2000,oraz innymi formami ochrony przyrody. Gmina informuje, iż z posiadanych informacji na danym obszarze nie dokonano pomiarów siły wiatru, brak jest także informacji o zainteresowaniu inwestorów budową elektrowni wiatrowych na danym terenie. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Barczewo, określono iż na terenach rolniczych, poza Obszarami Chronionego Krajobrazu dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi: przed realizacją inwestycji należy przeprowadzić analizy określające wpływ elektrowni wiatrowych na poszczególne elementy środowiska naturalnego, krajobraz oraz obszary i obiekty objęte ochroną, brak zaś udokumentowanych złóż kopalin oraz planowanego przebiegu obwodnic i dróg szybkiego ruchu. Nieruchomość zlokalizowana jest około 1km na północny wschód od miejscowości Łęgajny, około 13 km od Olsztyna. Nieruchomość zlokalizowana na południe od mostu kolejowego na linii Poznań Skandawa nad rzeką Pisą. Czynniki środowiskowe uzależnione od równomierności opadów. Brak możliwości podłączenia do sieci elektrycznej i wodnej. Otoczenie nieruchomości stanowią grunty użytkowane rolniczo, linia kolejowa i rzeka Pisa. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową nieurządzoną w terenie. Działka graniczy z wodą płynącą (Wp)-rzeka Pisa. Na nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży znajduje się stanowisko archeologiczne VI AZP 23-63/27. Działka zlokalizowana jest na obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Piecki, obręb Prusinowo, dz. 196/2

Cena:

27 040.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.5800 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-09-23

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki działka 196/2 znajduje się na terenie nie wskazanym jako postulowana strefa zainwestowania. Teren objęty jest obszarem specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008), który został ustanowiony na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004r w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 poz. 2313).
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Biskupiec, obręb Łabuchy, dz. 186/1

Cena:

18 100.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.4900 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-09-23

zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec przedmiotowa działka znajduje się w terenie o kierunku zagospodarowania przestrzennego określonym jako trzecia kategoria rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Studium określa, że cały teren gminy Biskupiec włączony został w granice Systemu Obszarów Chronionych województwa warmińsko-mazurskiego (SOCh).
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne rozstrzygnięty

Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. została laureatem 13. edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii zakładów rolnych. Uroczyste jego podsumowanie konkursu odbędzie się 18 września 2015 roku podczas AGRO SHOW w Bednarach.

Historyczna transakcja w ANR

Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu sprzedał teren w Bielanach Wrocławskich za 75 milionów złotych.

Festiwal koni arabskich Al Khalediah

W dniach 21-22 sierpnia br. w Nowych Wrońskach pod Płońskiem odbyła się II edycja międzynarodowego pokazu koni arabskich Al Khalediah European Arabian Horse Festival. Konie z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie zdominowały czempionaty.

Aktualna oferta ANR na Festiwalu

W dniach od 21 do 23 sierpnia br. odbył się III Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu połączony z Jarmarkiem Chmielno-Wikliniarskim i Dożynkami Gminnymi.

Rekordowa aukcja w Janowe Podlaskim

W dniach 14-16 sierpnia br. odbyły się w Janowie Podlaskim DNI KONIA ARABSKIEGO. Tradycyjnie najważniejszym jej punktem była aukcja Pride of Poland, która w tym roku pobiła wszelkie rekordy: za 1 milion 400 tysięcy euro sprzedano klacz Pepita ze Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, a licytacja wszystkich wystawionych koni zamknęła się kwotą prawie 4 milionów euro.

Spotkajmy się w Janowie Podlaskim!

Tradycyjnie w połowie sierpnia w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim odbędą się Dni Konia Arabskiego – święto dla hodowców, miłośników i kupców koni arabskich czystej krwi hodowanych w Polsce i znanych na całym świecie. Agencja Nieruchomości Rolnych jest gospodarzem tej trzydniowej imprezy (14-16 sierpnia).

Agencja przekazała 200 mln złotych

W czwartek, 30 lipca br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do państwowej kasy 200 mln zł, z tego 100 mln zł do budżetu państwa oraz 100 mln zł do Funduszu Rekompensacyjnego z którego wypłacane są rekompensaty dla Zabużan.

Czempionat koni zimnokrwistych w Kętrzynie

W dniach 18-19 lipca br. w Stadzie Ogierów w Kętrzynie należącym do Stadniny Koni „Nowe Jankowice" sp. z o.o. odbył się XIV Czempionat Koni Zimnokrwistych, II Specjalistyczna Wystawa Koni Ardeńskich, Sokólskich i Sztumskich oraz XIX Pokazy Konne.

Kiermas Warmiński z ofertą nieruchomości

W ostatni weekend 4 lipca br. odbył się VIII Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy w Bałdach w gminie Purdy. W imprezie wziął udział Oddział Terenowy w Olsztynie Agencji Nieruchomości Rolnych.

ANR na Targach w Minikowie

W dniach 4–5 lipca 2015 r. w Minikowie odbyły się XXXVIII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH oraz XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker