Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kętrzyn, obręb Martiany, dz.3/30

Cena:

11 900.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0983 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość niezabudowana. W Studium przeznaczona na rozbudowę funkcji MN-Tereny o dominacji funkcji mieszkaniowej z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług, przede wszystkim nie wymagających znacznego zaplecza gospodarczo-warsztatowego. Nieruchomość położona na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber. Nie posiada dostępu do drogi.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko €“ mazurskie, gmina Korsze, obręb Gudziki, miejscowość Podgórzyn, dz. 195, 196

Cena:

24 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0800 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość gruntowa zabudowana częścią budynku mieszkalnego nr 2 o powierzchni zabudowy 79 m2 i powierzchni użytkowej 58,1 m2. Na część budynku w granicach działki nr 196 składa się dwa pokoje, kuchnia, składzik i klatka schodowa położone na parterze budynku. Kształt nieruchomości foremny. Nieruchomość zlokalizowana w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, gruntów rolnych oraz stawu. Stan techniczny budynku mieszkalnego jest zły. Cześć budynku stanowiąca udział Agencji od wielu lat nie jest użytkowana. Warunki wodno-gruntowe niekorzystne w związku z położeniem budynku przy stawie. Obiekty administracyjne, handlowe i użyteczności publicznej znajdują się w Korszach ok. 12 km.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kętrzyn, obręb Stachowizna,udz. 4/6 części w dz. 9/20

Cena:

13 200.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1267 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość niezabudowana. W Studium przeznaczona na rozbudowę funkcji MN-Tereny o dominacji funkcji mieszkaniowej z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług, przede wszystkim nie wymagających znacznego zaplecza gospodarczo-warsztatowego. Nieruchomość położona na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich. Stanowi teren ogródków przydomowych.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Olsztyn, warmińsko-mazurskie, gmina Barczewo, obręb Kronowo, dz. 172, 174/2

Cena:

83 700.00 zł
Powierzchnia (w ha): 2.7900 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-02-16

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Miejskiego w Barczewie znak BIOŚ.6727.165.2014 z dnia 07.04.2014r. brak jest podstaw prawnych do określenia przeznaczenia działek nr 172 i 174/2 obr. Kronowo w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, gdyż plan obejmujący przedmiotowy teren utracił moc z dniem 31 grudnia 2003r. Zgodnie ze zmianami w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo, zatwierdzonymi Uchwałą Nr IV/29/92 Rady Gminy w Barczewie z dnia 23 września 1992r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego nr 22 z dnia 27.11.1992r. (która utraciła moc) działki oznaczone numerami geodezyjnymi172, 174/2 obr. Kronowo położone są na terenie, który ww. planie oznaczony był do produkcji rolniczej. Zgodnie z Uchwałą nr LII/394/2010 z dnia 24 maja 2010r. Rady Miejskiej w Barczewie uchwalającą zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Barczewo na działkach ustala się tereny rolnicze, częściowo łąk i pastwisk. Rada Miejska w Barczewie na dzień wydania zaświadczenia nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaś Uchwałą nr XXXVIII/234/13 z dnia 25 lutego 2013r., Rada Miejska w Barczewie przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Barczewo. Przeznaczenie w/w działek w nowo projektowanym studium uwarunkowań nie ulegnie zmianie. Nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowych działek. Na przedmiotowych działkach nie są planowane prace wymagające rezerwacji terenu na nowe inwestycje. Nieruchomość nie jest objęta programem Natura 2000, położona jest poza strefą chronionego krajobrazu. Gmina informuje, iż z posiadanych informacji na danym obszarze nie dokonano pomiarów siły wiatru, brak jest także informacji o zainteresowaniu inwestorów budową elektrowni wiatrowych na danym terenie. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Barczewo, określono iż na terenach rolniczych, poza Obszarami Chronionego Krajobrazu dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi: przed realizacją inwestycji należy przeprowadzić analizy określające wpływ elektrowni wiatrowych na poszczególne elementy środowiska naturalnego, krajobraz oraz obszary i obiekty objęte ochroną, brak zaś udokumentowanych złóż kopalin oraz planowanego przebiegu obwodnic i dróg szybkiego ruchu. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Olsztynie w piśmie z dnia 24.03.2014r.,znak: MUW.DO.6012-194/2014, poinformował, że na działkach nr 172, 174/2 obręb nie występują urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, ani woda płynąca. Przedmiotowe działki graniczą z wodą płynącą (Wp) Strugą Kronowo. Nieruchomość zlokalizowana jest około 900m na wschód od skrzyżowania szos Barczewo-Jeziorany €“ Lamkowo, po wschodniej stronie szosy w kierunku Jezioran, na wysokości mostku na rzeczce Struga Kronowska, stanowiącej granicę pomiędzy działkami będącymi przedmiotem sprzedaży. Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej po przeciwnej stronie szosy i wodnej ( około 400m - Kronówko).Otoczenie nieruchomości stanowią grunty rolnicze, użytkowane, las i szosa. Sklepy i przystanek oddalone o około 0,9km. Działka 172 była użytkowana w bieżącym roku użytkowana. Działka 174/2 jest zachwaszczona, zakrzaczona częściowo zadrzewiona, nieużytkowana teren falisty i pagórkowaty.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Małdyty, obręb Małdyty, dz. 7/100, 3/33, 3/41, 3/91, 3/92, 3/97, 3/99, 3/100, 3/102, 3/103

Cena:

4 530 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 75.2562 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-02-20

ANR OT w Olsztynie, nieruchomość zabudowana położona przy drodze ekspresowej S-7 i węźle komunikacyjnym tej trasy oraz blisko jeziora Ruda Woda i Kanału Elbląskiego, w studium przeznaczona jako tereny pod zabudowę w kierunku funkcji mieszkaniowo-usługowo-produkcyjnej.
więcej>>


Filia OT Zielona Góra, województwo lubuskie, powiat żarski, gmina Lubsko, obręb CHOCICZ dz. 1/2, 1/4, 382/1, 390/2, 390/3, 435, 471/1, 471/3, 473/1 o pow. 6,93 ha

Cena:

136 100.00 zł
Powierzchnia (w ha): 6.9300 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-03-06

NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ o pow. 6,9300 ha położona w woj. lubuskim, powiat żarski, gmina Lubsko, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu CHOCICZ jako działki nr 1/2, 1/4, 382/1, 390/2, 390/3, 435, 471/1, 471/3, 473/1. Nieruchomość zlokalizowana jest poza zabudową wsi. Działki stanowią wieloletnie ugory porośnięty trawami i chwastami w części porośnięty samosiewami. Działki nie tworzą zwartego kompleksu. Działki 1/2, 1/4, 435, 390/2, 390/3 oraz 382/1 nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Dojazd możliwy będzie poprzez służebność gruntową, która ustanowiona będzie na działkach sąsiednich.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Współpraca ANR z KRIR

W środę 21 stycznia 2015 r. Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych ustalili i podpisali zasady współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Agencją Nieruchomości Rolnych.

Dobre wyniki Agencji

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2014 roku zrealizowała postawione przed nią zadania: sprywatyzowała 128 tys. ha, w tym sprzedała około 121 tys. ha oraz wpłaciła do państwowej kasy ponad 2,34 mld zł. Dodatkowo wypracowała nadwyżkę, którą wpłaci do budżetu państwa po szczegółowym rozliczeniu 2014 roku.

Katalog nieruchomości inwestycyjnych

Katalog nieruchomości inwestycyjnych

Uwaga producenci owoców i warzyw!

„Zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż pozostała do wykorzystania ilość 1966,5 ton jabłek i gruszek, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014.

Jubileuszowy Ranking 300

W czwartek 11 grudnia 2014 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców jubileuszowej, 20 edycji Rankingu 300. Ranking jest wspólną inicjatywą Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Ponad miliard złotych do budżetu państwa

W środę 10 grudnia br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała 1 miliard 151 milionów złotych do budżetu państwa. Była to ostatnia w tym roku wpłata do państwowej kasy.

Sprzedaż nieruchomości zabytkowych

2 grudnia br. w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości zabytkowych.

Agencja na Cavaliadzie w Poznaniu

W dniach 4-7 grudnia w Poznaniu odbyła się jedna z największych i najważniejszych imprez jeździeckich w Europie – CAVALIADA Poznań 2014 CSI3*-W / CSIYH1* / CSI1*. CAVALIADA Poznań po raz piąty odbyła się w stolicy Wielkopolski. Poznańskie wydarzenie otwiera cykl CAVALIADA Tour w sezonie halowym 2014/15. Rangę zawodów w Poznaniu podkreślają eliminacje Pucharu Świata.

Profesor Christian Hanzen odznaczony

W dniu 3 grudnia 2014 r. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski w obecności Profesora Zdzisława Gajewskiego udekorował Profesora Christiana Hanzena Medalem Zasłużony dla Rolnictwa. Medal ten został przyznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego za zasługi i dokonania w zakresie rozwoju polskiego rolnictwa.

Polska w Paryżu ponownie górą

W dniach 28-30 listopada br. polskie konie z nadzorowanych przez ANR stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie oraz z hodowli prywatnych walczyły na Czempionacie Świata Koni Arabskich Czystej Krwi w Paryżu o najwyższe tytuły wieńczące dwanaście miesięcy zmagań.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker