Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

 
 
  
 
 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Dywity, obręb Różnowo, dz. 70/3

Cena:

47 250.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.3000 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-05-09

Przedmiotowa nieruchomość leży na koloni wsi Różnowo, w kierunku wyjazdu na Rozgity, ok. 1,5 km od zwartej strefy zabudowy wsi. W sąsiedztwie znajduje się siedlisko Różnowo nr 78, nowo powstająca zabudowa mieszkalna jednorodzinna o charakterze podmiejskim oraz grunty rolne. W niedalekiej odległości znajdują się sieci wodociągowa oraz energetyczna. Teren działki jest porośnięty zakrzaczeniami i młodym samosiewem brzozy. Działka była częściowo użytkowana jako pastwisko Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Dywitach (GP.6727.81.2013.AS z dnia 26.03.2013 roku) w/w nieruchomość, w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku położona była na obszarze oznaczonym jako kompleksy glebowo-rolnicze o najkorzystniejszych warunkach do prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dywity, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/244/06 Rady Gminy Dywity z dnia 11 lipca 2006 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w strefie €žSPR- strefa potencjalnego rozwoju€ Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WSI.403.175.2013.IB z dnia 29.03.2013r. powyższa nieruchomość nie jest objęta formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), takimi jak: park narodowy, rezerwat przyrody obszar Natura 2000, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Świątki, obręb Różynka, dz. 10

Cena:

33 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.8500 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-05-09

Zgodnie z zaświadczeniem z Urzędu Gminy w Świątkach z dnia 03.04.2013 r. w/w działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina Świątki posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Świątki Nr XXVII/168/2009 z dnia 20.10.2009 roku, gdzie przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MUW- mieszkalno usługowa i wielofunkcyjna.
więcej>>


mazowieckie, ostrołecki, Baranowo, Majdan dz nr 118/1 - 0,11ha

Cena:

1 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.11 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-05-06

2. Nieruchomość nierolna niezabudowana, położona w obrębie Majdan, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 118/1 o pow. 0,11ha, w tym użytki w klasach lasy i grunty leśne LsVI €“ 0,11ha. Nieruchomość jest ujawniona w KW OS1O/00052600/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Baranowie, działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona jest do użytkowania leśnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 000,00 zł Wadium 200,00 zł Minimalne postąpienie 20,00 zł
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

mazowieckie, ostrołecki, Rzekuń, Kamianka dz nr 142 - 0,07ha

Cena:

1 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.07 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-05-06

Obręb ewidencyjny 0007 Kamianka Pozycja 1. Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Kamianka i oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 142 o pow. 0,07 ha, w tym użytki w klasach pastwisko PsVI €“ 0,01ha, lasy i grunty leśne LsVI €“ 0,06ha.. Dla nieruchomości jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce KW 68119/2. Zgodnie z zaświadczeniem UG w Rzekuniu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka 142 położona jest na terenie przeznaczonym pod użytkowanie leśne i pod zalesienie. Działka położona w obszarze Natura 2000 oraz obszarze zagrożonym powodzią. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 000,00 zł Wadium 200,00 zł Minimalne postąpienie 20,00 zł
więcej>>


mazowieckie, ostrołecki, Rzekuń, Kamianka dz nr 167/1, 167/2 - 0,1240ha

Cena:

1 700.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1240 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-05-06

Pozycja 2. Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Kamianka i oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 167/1 i 167/2 o pow. łącznej 0,1240 ha, w tym lasy i grunty leśne LsVI-0,1240 ha. Dla nieruchomości jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce KW 68119/2. Zgodnie z zaświadczeniem UG w Rzekuniu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka 167/1 położona jest na terenie przeznaczonym pod użytkowanie leśne. .Działka położona w obszarze Natura 2000 oraz obszarze zagrożonym powodzią. Działka 167/2 położona jest na terenie przeznaczonym pod zalesienie. Działka położona w obszarze Natura 2000 oraz obszarze zagrożonym powodzią. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 700,00 zł Wadium 300,00 zł Minimalne postąpienie 30,00 zł Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 06 maja 2014r. o godz. 1100 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Krasnem, ul. Mickiewicza 36.
więcej>>


mazowieckie, ostrołecki, Troszyn, Sawały dz nr 55 - 0,24ha

Cena:

1 600.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.24 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-05-06

Obręb ewidencyjny 0030 Sawały 2. Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Sawały, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 55 o pow. 0,24ha, w tym użytki w klasach grunty zadrzewione Lz/ŁV €“ 0,24ha. Nieruchomość jest ujawniona w KW OS1O/000659058/ prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Troszynie działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwala nr V/30/2002 z 08.10.2002r. i znajduje się na terenie zadrzewień i zakrzaczeń. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 600,00 zł Wadium 300,00 zł Minimalne postąpienie 30,00 zł Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 06 maja 2014r. o godz. 1100 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Krasnem, ul. Mickiewicza 36.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Inwestycje przeciwpowodziowe

W dniu 11 kwietnia 2014 r. Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku przekazał nieodpłatnie na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice ponad 20 hektarów gruntów, o łącznej wartości prawie 2,5 miliona złotych.

Atrakcyjna oferta nieruchomości inwestycyjnych

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Serwis Tereny Inwestycyjne Info zorganizował w Pałacu Lubomirskich w Warszawie I Ogólnopolską Konferencję pt. „Tereny Inwestycyjne w Polsce". W gronie uczestników znalazła się także Agencja Nieruchomości Rolnych reprezentowana przez Prezesa Leszka Świętochowskiego, która przedstawiła swoją ofertę gruntów inwestycyjnych.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

W tym roku, po raz dwunasty, odbędzie się Krajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" organizowany w dwóch kategoriach: zakładów rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz gospodarstw indywidualnych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Inwestycje budowlane we Wrocławiu

W piątek 4 kwietnia br. Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu sprzedał działkę budowlaną o powierzchni 2,1485 ha przy ulicy Granicznej na wrocławskiej Fabrycznej za prawie 9,9 mln zł.

Spotkanie z rolnikami i organizacjami rolniczymi

W czwartek 3 kwietnia br. w siedzibie Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi odbyło się spotkanie robocze z rolnikami i organizacjami rolniczymi zorganizowane przez Oddział Terenowy ANR w Warszawie – Filię w Łodzi pt. „Agencja Nieruchomości Rolnych Filia w Łodzi – perspektywy sprzedaży gruntów".

„Inwestycja 25-lecia" na gruntach Agencji

W połowie marca br. koncern Volkswagen podał informację o lokalizacji nowej fabryki samochodów dostawczych. Zostanie ona zbudowana na gruntach, które w większości stanowią Zasób Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Inwestycja ta określana jest inwestycją 25-lecia.

Inwestycje budowlane we Wrocławiu

W marcu br. Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu sprzedał nieruchomości inwestycyjne o łącznej powierzchni prawie 0,6 ha na wrocławskich Krzykach za ponad 2,32 mln zł.

Agencja chroni przyrodę

We wtorek 18 marca br. Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu przekazał w formie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Ekologicznego „Eko-Unia" nieruchomości o łącznej powierzchni 24,1 ha w Miodarach w gminie Dobroszyce. Tereny te stanowią siedlisko zagrożonego motyla – czerwończyka fioletka.

CAVALIADA Warszawa 2014

W dniach 13-16 marca br. na terenach warszawskiej Hali Torwar odbyły się trzecie w obecnym cyklu CAVALIADA TOUR zawody jeździeckie organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Łącznie w ciągu czterech dni impreza przyciągnęła 16 tysięcy widzów.

Agencja wspiera historię

W piątek 7 marca br. Oddział Terenowy ANR w Poznaniu przekazała nieodpłatnie na rzecz województwa wielkopolskiego kompleks działek o łącznej pow. 12,312 ha, na których znajduje się Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker