Details
Attributes
Publication date 2017-08-10
General allowed land use non-agricultural
Price (zł) 13330
Contracting type sale
Area (ha) 0.1858
Branch Office OT Olsztyn
Possible destination
Agricultural
Teren zabudowy mieszkaniowej
Thumbnail Image file (maximum size: 1MB)  (16 kB)   
Location
Town Wesołowo
Location
 Location Counties Community
WARMIŃSKO-MAZURSKIEszczycieńskiWielbark
Additional attributes
Local land development plan presence
Distance from interesting locations
 Interesting object Distance
city1-10 km
national road1-10 km
railway station1-10 km
Content Ad
Description Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Wielbark z dnia 23.03.2017 r., znak: NA.6727.32.2017, działka nr 61/6 obręb Wesołowo w planie zagospodarowania przestrzennego wsi i gminy Wielbark (którego ważność upłynęła w dniu 31.12.2003 r.) przeznaczona była jako działka rolna z zabudową mieszkaniową.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielbark (Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Wielbark z dnia 29.12.2016 roku) powyższa działka położona jest na terenie o dominacji zabudowy zagrodowej.
Ponadto Gmina informuje:
- dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,
na działce nie jest planowana lokalizacja siłowni wiatrowych, w sąsiedztwie nie występują siłownie wiatrowe,
-gmina nie posiada informacji o występowaniu na w/w działce złóż kruszyw mineralnych,
-gmina nie przewiduje przebiegu przez działkę dróg gminnych bądź poszerzenia istniejących dróg,
-działka położona jest na obszarze objętym ochroną Natura 2000 kod PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka oraz na obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Dla działki nie została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja o warunkach zabudowy,
-gmina nie prowadzi na tym terenie prac planistycznych,
-nie podjęto decyzji o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren,
-nie podjęto decyzji o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- Rada Gminy Wielbark nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 ze zm.).
Attachment SKURiGZ-wykaz -Wesołowo 61_6 10082017.pdf (229 kB)   
Title OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Wielbark, obręb Wesołowo, dz. 61/6
Sale offer numberOL.SKURiGZ.4240.4411.2017.BS.8
Offers with a photo
Search in lists
Search in being prepared
Search through the advertisements for tenders
Is recommended?
- - -
Types:  Real estate